Zarządzenie Nr 129/2016 z dnia 2016-02-16 - w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

Data wydania 2016-02-16
Tytuł Zarządzenie Nr 129/2016 z dnia 2016-02-16

OR.0050.129.2016.JCh

`

                       

Zarządzenie nr  129/2016

Burmistrza Michałowa

z dnia 16 lutego  2016 r.

w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

     

 

  Na podstawie art. 16 ust. 2. ustawy z 07 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. nr 169, poz. 1414 ze zm.), zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Zarządzenie określa:

  1. sposób postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Michałowie, zwanego dalej Urzędem, wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, zwanymi dalej podmiotami wykonującymi działalność lobbingową,
  2. sposób dokumentowania kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową, o których mowa w pkt 1.

 

§ 2.

 

1. Kontakty podejmowane przez podmioty wykonujące działalność lobbingową mogą w szczególności dotyczyć przedkładania, w formie pisemnej lub ustnej, wniosków zmierzających do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

2. Podmioty mogą zgłaszać do organów gminy:

1) wnioski o podjęcie określonej inicjatywy uchwałodawczej,

2) propozycji rozwiązań prawnych,

3) opinii na temat proponowanych rozwiązań prawnych, zawierającej symulacje skutków ich wdrożenia,

4) propozycji odbycia spotkania w celu omówienia określonej kwestii uregulowanej prawnie lub wymagającej takiej regulacji,

5) zainteresowania pracami nad projektem uchwały lub projektem zarządzenia, zwanych dalej projektami.

 

§ 3.

 

1. Pracownicy Urzędu podczas postępowania z podmiotami wykonującymi działalność lobbingową są  obowiązani do dokumentowania podejmowanych kontaktów, w szczególności obejmujących czynności związane z działaniami, o których mowa w § 2.

2. Dokumentowanie kontaktów z podmiotami polega na sporządzeniu po każdym kontakcie, w szczególności po spotkaniu, pisemnej notatki, zawierającej przede wszystkim:

1) informację o określeniu sprawy, w której działalność lobbingowa była podejmowana,

2) wskazanie podmiotu lub osoby, która wykonywała działalność lobbingową,

3) określenie form podjętej działalności lobbingowej, wraz ze wskazaniem, czy poległa ona na wspieraniu określonych projektów, czy też na występowaniu przeciwko tym projektom,

4) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący działalność lobbingową w danej sprawie.

 

§ 4.

 

1. Wpływające do Urzędu wystąpienia, o których mowa w § 2, przekazywane są do właściwej merytorycznie ze względu na przedmiot i podmiot wystąpienia komórki organizacyjnej Urzędu.

2. Właściwa Komórka organizacyjna urzędu :

  1. rejestruje wystąpienie i datę jego wpływu,
  2. sprawdza, czy podmiot, od którego pochodzi wystąpienie, został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, prowadzonego w wersji elektronicznej przez Ministra Cyfryzacji, o niestwierdzeniu wpisu informuje się ministra właściwego do spraw informatyzacji,
  3. dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia zakresu właściwości  Urzędu, a w przypadku jej nie stwierdzenia kieruje sprawę do organu właściwego i jednocześnie zawiadamia o tym fakcie podmiot zgłaszający wystąpienie,
  4. dokonuje weryfikacji wystąpienia z punktu widzenia zakresu swojej właściwości, a w przypadku jej nie stwierdzenia  kieruje sprawę do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej urzędu lub do właściwej merytorycznie jednostki podległej,
  5. informuje kierownictwo Urzędu o wystąpieniu do ministra właściwego do spraw informatyzacji w przypadku, gdy podmiot nie jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową,
  6. udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o wystąpieniu, ze wskazaniem podmiotu, od którego ono pochodzi i treści wystąpienia, podmiotach, na rzecz których jest ono realizowane oraz wskazuje oczekiwane przez te podmioty sposób rozstrzygnięcia.
  1. Wystąpienie pochodzące od podmiotu niewpisanego do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, traktuje się jak petycję lub wniosek w rozumieniu przepisów kodeksu postepowania administracyjnego.

 

§ 5.

 

1. Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna udziela na piśmie odpowiedzi na wystąpienie podmiotu.

2. W razie potrzeby właściwa komórka może wyznaczyć termin spotkania w celu omówienia zagadnień określonych w wystąpieniu podmiotu wykonującego działalność lobbingową. Przebieg spotkania dokumentuje się w formie notatki urzędowej, stosownie do wymagań określonych w § 3 ust.2.

3. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa w § 2 ust. 2 pkt 5, właściwa komórka obowiązana jest również ustosunkować się do propozycji w nim zawartych przez ich uwzględnienie w projekcie lub w razie ich nieprzyjęcia, przez wyjaśnienie przyczyn takiego stanowiska w odpowiedniej części uzasadnienia do tego projektu.

 

§ 6.

 

1. Każda komórka Urzędu, w której podejmowane były kontakty, o których mowa w § 2, prowadzi rejestr wystąpień oraz dokumentacji kontaktów podejmowanych przez podmioty wykonujące działalność lobbingową.

2. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:

1) imię, nazwisko i adres lub firmę, siedzibę i adres podmiotu, wykonującego zawodową działalność lobbingową,

2) numer w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową – jeżeli podmiot ten został wpisany do tego rejestru,

3) imię, nazwisko i adres lub firmę, siedzibę i adres podmiotu, na rzecz którego zawodowa działalność lobbingowa jest wykonywana,

4) datę wpływu wystąpienia do Urzędu,

5) określenie formy podjętej działalności lobbingowej,

6) określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązań,

7) opis sposobu załatwienia sprawy z uwzględnieniem wpływu, jaki wywarł podmiot wykonujący działalność lobbingową na sposób załatwienia sprawy.

 

§ 7.

 

1. Komórki Urzędu obowiązane są do przekazania danych za dany rok z rejestru, o którym mowa w § 6 ust.1 do Referatu Organizacyjnego, w terminie do 31 stycznia roku następującego po roku, którego dotyczą dane.

2. Na podstawie otrzymanych danych Referat Organizacyjny opracowuje raz w roku, do końca lutego roku następującego po roku, którego dane dotyczą, informacje o działaniach podejmowanych wobec organu władzy publicznej przez podmioty  wykonujące zawodową działalność lobbingową.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1 zawiera:

1) określenie spraw, w których zawodowa działalność lobbingowa była podejmowana,

2) wskazanie podmiotów, które wykonywały zawodową działalność lobbingową,

3) określenie form podjętej działalności,

4) określenie wpływu, jaki wywarł podmiot w procesie stanowienia prawa w danej sprawie.

3. Referat Organizacyjny, informację, o której mowa w ust. 1, zatwierdzoną następnie przez Burmistrza, udostępnia niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 8.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

                                                                                                         

 

 

Burmistrz Michałowa

mgr inż. Włodzimierz Konończuk

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-02-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-02-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-02-16