Data wydania 2010-02-16
Tytuł Zarządzenie Nr 277/10 z dnia 2010-02-15
Zarządzenie Nr  277/2010
Burmistrza Michałowa
  z dnia 15 lutego  2010roku
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 i  35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), Uchwały Nr XXX/272/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 25 czerwca  2009roku,  w wykonaniu Uchwały Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 22 czewrca 2006 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomosci gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata i Nr XV/137/08 z dnia 14 lutego 2008r. zmieniajacej uchwałę w sprawie okreslenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:
§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomości stanowiące włąsność Gminy Michałowo położone w obrębie wsi oznaczone numerem geodezyjmym:
Garbary:
   a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 6/5 o pow. 0,2403ha  cena wywoławcza: 36 500 zł plus podatek VAT 22%; Kw BI1B/00062029/9;
  b) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 7/5 o pow.  0,1972ha, cena wywolawcza: 30 000 zł plus podatek VAT 22%; Kw BI1B/00062029/9;
   c) nieruchomość niezabudowana oznacvzona geodezyjnie jako dzialka nr 8/11 o pow. 0,0691ha, cena wywolawcza: 10 500 zl plus podatek VAT 22%; Kw BI1B/00062029/9;
          Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu rekreracyjnego Bondary-Rybaki nad zbiornikiem wodnym „Siemianowka” zatwierdzonego Uhwałą Nr XXXI/212/05 Rady Gminy w Mchałowie z dnia 10.06.2005r. nieruchomość o nr 6/5 i 7/5 oznaczona symbolem UPw2 przeznaczona jest pod tereny usług publicznych wypoczynku plażowo-kąpieliskowego – na powierzhni 50% i ZP5 jako tereny zieleni urzadzonej- 50%, natomiast nieruchomośc o nr 8/11 onzanczona symbolem ZP5 jako tereny zieleni urzadzonej. Dla przedmiotowych nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest ksiega wieczysta Kw BI1B/00062029/9.
Kondratki:
   a) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka nr 125/3 o pow.   0,2531 ha, cena wywoławcza: 1 260 zł ; Kw BI1B/00091826/8;
   b) nieruchomość niezabudowana oznaczona geodezyjnie jako działka 125/4 o pow.   0,2305ha,    cena wywoławcza: 1 600 zł;  Kw BI1B/00091826/8;
       Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałwo zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomości przeznaczone są pod tereny rolne.
 
 
 
Jałówka:
a) nieruchomośc oznaczona geodezyjnie jako działka nr 100 o pow. 1,7546ha,
    cena wywoławcza nieruchomości: 15 000 zł;  Kw BI1B/00096884/7;
b) nieruchomośc oznaczona geodezyjnie jako działka nr 499/1 o pow. 0,1200ha
     cena wywoławcza nieruchomości: 2 500 zl; Kw BI1B/00096884/7;
c) nieruchomośc oznaczona geodezyjnie jako działka nr 499/2 o pow. 0,7100ha;
    cena wywolawcza nieruchomości: 8 500 zł; kw BI1B/00096884/7;

       Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Michałwo zatwierdzonym uchwałą Nr XXI/115/2000 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2000r. nieruchomości przeznaczone są pod tereny rolne.

 

§ 2. Zarzadzenie niniejsze podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Michałowie , na tablicy ogloszeń w w/w sołectwach oraz Biuletynie Informacji Publicznej (bip.ug.michalowo. wrotapodlasia.pl)

§ 3. Wnioski o nabycie nieruchomości opisanych w § 1 mogą składać osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w terminie 6-ciu tygodni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                 Burmistrz  Michałowa

                                                                                                      Marek Nazarko                                                                             
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-02-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-02-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-02-16