Zarządzenie Nr 128/2016 z dnia 2016-02-15 - w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej oraz ustalania wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej

Data wydania 2016-02-15
Tytuł Zarządzenie Nr 128/2016 z dnia 2016-02-15

OR.0050.128.2016.JCh

 

ZARZĄDZENIE NR 128/2016

Burmistrza Michałowa

 

z dnia 15 lutego 2016 r.

 

w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej oraz ustalania wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej

 

           

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1.

Wprowadzam „Instrukcję w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Gminy Michałowo” zwane dalej Instrukcją - stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2.

Samodzielne stanowiska zobowiązuje się do:

 

 1. Zapewnienia prawidłowej organizacji udostępniania informacji publicznej oraz            

terminowości załatwiania wniosków o udostępnienie informacji publicznej w ramach właściwości rzeczowej.

 1. Przedkładania na wniosek Burmistrza Michałowo lub Sekretarza Gminy Michałowo sprawozdań i informacji na temat realizacji prawa dostępu do informacji publicznej.

 

§ 3.

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Michałowo.

 

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                   Burmistrz Michałowa

                                                                                  Włodzimierz Konończuk

                                                                      


 

                                                                                              Załącznik nr 1

                                                                                              do Zarządzenia Nr 128/2016

                                                                                              Burmistrza Michałowo

                                                                                              z dnia 15 lutego 2016r.

                                                                                                           

Instrukcja

w sprawie zasad i trybu udostępnienia informacji publicznej

w Urzędzie Miejskim w Michałowie

 

§ 1.

1. Udostępnianie informacji publicznych, znajdujących się w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Michałowie następuje poprzez:

 1. Ogłaszanie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo oraz na oficjalnej stronie Urzędu Miejskiego  w Michałowie,
 2. Wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnodostępnych,
 3. Zainstalowanie w miejscach, o których mowa w punkcie b, urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją,
 4. Udostępnianie na wniosek zainteresowanego.

 

2. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Michałowo jest udostępniana na wniosek.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 2 określa załącznik nr 1 do Instrukcji.

§ 2.

Pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy ponoszą odpowiedzialność za udostępnianie informacji publicznej, będącej w ich posiadaniu zgodnie z właściwością rzeczową określoną w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Michałowie oraz szczegółowych zakresach zadań.

§ 3.

1. Jeżeli Urząd Miejski w Michałowie w związku z realizacją wniosku ponieść ma dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku lub z koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może od wnioskodawcy pobrać opłatę odpowiadającą wysokości tych kosztów. O zasadności pobrania opłaty decyduje pracownik zajmujący samodzielne stanowisko zobowiązany do udostępnienia informacji, mając na względzie okoliczności danej sprawy, przy czym nie pobiera się opłaty, jeżeli jej wysokość nie przekracza 1 zł.

2. Przyjmuje się, że dodatkowym kosztem udostępnienia informacji publicznej jest koszt, który powstaje w związku z innym sposobem (formą) realizacji prawa dostępu do informacji publicznej, niż wgląd do dokumentów – z zastrzeżeniem ust. 3 - bądź udzielenie odpowiedzi na wniosek zawierający pytania dotyczące informacji (w szczególności pytania dotyczące treści dokumentów) będących w posiadaniu pracownika na samodzielnym stanowisku realizującego wniosek.

3. Wnioskodawcę można obciążyć dodatkowymi kosztami udostępnienia informacji publicznej, o których mowa w ust. 5 i ust. 6, odpowiadającymi kosztom sporządzenia kopii dokumentacji, które nie są wprawdzie przeznaczone do przekazania wnioskodawcy, ale ich wytworzenie jest niezbędne ze względu na sposób lub formę udostępnienia informacji, określone przez wnioskodawcę.

4. Wysokość opłaty odpowiada adekwatnym do poniesionych i rzeczywistym kosztom udostępnienia informacji w związku z realizacją danego wniosku.

5. Opłatę, uwzględniającą poniesione koszty materiałowe (w szczególności takie, jak koszt kserokopii, koszt wydruku komputerowego, koszt nośnika cyfrowego), ustala na wniosek pracownika na samodzielnym stanowisku realizującego wniosek odpowiednia komórka do zadań której należy prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego znajdującego się w jej ewidencji.

6. Opłata, o której mowa w ust. 1, może również obejmować koszty osobowe (pracy), pod warunkiem, że przygotowanie informacji wymaga pracy dodatkowej i są to koszty wykraczające poza normalne koszty funkcjonowania pracownika na samodzielnym stanowisku realizującego wniosek. Opłatę, uwzględniającą poniesione dodatkowe koszty osobowe (pracy), ustala na wniosek pracownika na samodzielnym stanowisku realizującego wniosek odpowiednia komórka właściwa do spraw kadrowych lub obsługi finansowej.

7. Komórka organizacyjna realizująca wniosek oraz komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 5 i ust. 6, są zobowiązane do działania bez zbędnej zwłoki, tak aby nie uchybić 14-dniowemu terminowi na powiadomienie wnioskodawcy o konieczności poniesienia opłaty o określonej wysokości, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy.

8. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 7, należy również precyzyjnie przedstawić sposób, w jaki żądana opłata została wyliczona oraz wykazać, że jej wysokość odpowiada rzeczywiście poniesionym kosztom.

9. Po upływie 14 dni od dnia powiadomienia udostępnia się informację publiczną.

10. Przeniesienie informacji publicznej na elektroniczny nośnik danych jest możliwe wyłącznie w przypadku zastosowania nośnika pochodzącego z zasobów Urzędu.

11. Czynności, o której mowa w ust. 1 dokonuje pracownik będący użytkownikiem systemu teleinformatycznego funkcjonującego w Urzędzie Miejskim w Michałowie zgodnie z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Urzędzie.

12. Opłatę za udostępnienie informacji publicznej wpłaca się na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Michałowie.

§ 4.

1. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej podlegają zarejestrowaniu w rejestrze wniosków o udostępnienie informacji publicznej, prowadzonym przez Urząd Miejski w Michałowie, zwanym dalej „rejestrem”.

2.Wzór rejestru określa załącznik nr 2 do Instrukcji.

3.Pracownicy odpowiadają za:

1) Kontrolę terminowości załatwienia zarejestrowanych wniosków – w przypadku, gdy udostępnienie informacji będącej przedmiotem wniosku leży w ich gestii,

2) Niezwłoczne przekazanie wniosku organowi właściwemu do rozpatrzenia i załatwienia sprawy – w przypadku zarejestrowania wniosku, którego rozpatrzenie i załatwienie leży w gestii innych podmiotów.

4. O przekazaniu wniosku podmiotom, o których mowa w ust. 3 pkt 2 należy niezwłocznie powiadomić wnioskodawcę.

§ 5.

Przy realizacji zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych współdziała z jednostkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności w uzasadnionych przypadkach opiniuje możliwość udostępnienia informacji publicznej.

 

 

 

Burmistrz Michałowa

                                                                                  Włodzimierz Konończuk

                                                                      


                                                                       Załącznik nr 1

                                                                                         do Instrukcji w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji

                                                                                         publicznej w Urzędzie Miejskim w Michałowie

 

 

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.  

(Dz. U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

 • dostęp do przeglądania informacji w urzędzie w uzgodnionym terminie
 • kserokopia
 • pliki komputerowe
 • inne………………………………………………………………………………………………

 

RODZAJ NOŚNIKA:*

 • CD ROM
 • inny………………………………………………………………………………………………

 

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres……………………………………………………

Przesłanie informacji pocztą pod adres**………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1182.  z. późn. zm. )

 

 

 

………………………….                                                         ………………………..

     Miejscowość, data                                                                podpis wnioskodawcy

 

 

 

Uwagi:

* proszę zakreślić właściwe pole

**proszę podać adres na który ma zostać wysłana odpowiedź

Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych, zgodnie z art. 15 ustawy  

o dostępie do informacji publicznej


 


 

 

                                                                       Załącznik nr 2

                                                                                         do Instrukcji w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji 

                                                                                         publicznej w Urzędzie Miejskim w Michałowie

 

Rejestr Wniosków

o udostępnienie informacji publicznej

(wzór)

 

L.p

Data wpływu wniosku

Imię, nazwisko i adres wnioskodawcy

Przedmiot wniosku

Załatwiający wniosek

(imię

i nazwisko)

Data załatwienia

Sposób załatwienia

Przekazano

wg właściwości

Uwagi

Opłata

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Chmielewski

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2016-02-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2016-02-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2016-02-15