Data wydania 2011-02-18
Tytuł Zarządzenie Nr 17/11 z dnia 2011-02-14
ZARZĄDZENIE Nr  17/11
Burmistrza Michałowa
z dnia 14 lutego 2011 roku
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2011 roku,
         Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64,
poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 94, poz. 651; z 2008 r. Nr 209, poz. 1316; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120,z 2010r Nr 157,poz.1241,Nr 28,poz.146,Nr 28,poz.146, Nr 127,poz.857) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania  publicznego w zakresie upowszechniania  na terenie gminy masowej kultury fizycznej i sportu w 2011 roku, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Michałowie , w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Burmistrz Michałowa
 

                                                                                     Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-02-18

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-02-18

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-02-18