Zarządzenie Nr 127/12 z dnia 2012-02-13 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2012-02-21
Tytuł Zarządzenie Nr 127/12 z dnia 2012-02-13
Or.0050. 127.2012.JN
Zarządzenie127 /12
Burmistrza Michałowa
z dnia 13  lutego 2012roku
                   w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113, Nr 217,poz.1281) zarządzam, co następuje:

 

§ 1
Przyjąć i przedłożyć pod obrady XIV   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
 
1.        Uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej
2.       Uzupełnienie składu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego
3.       Uchylająca uchwałę o utworzeniu samorządowej instytucji kultury pod nazwą Pracownia Filmu, Dźwięku i Fotografii w Michałowie i nadanie jej statutu
4.       Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie
5.       Zmiany w budżecie na 2012 rok
6.       Udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własności
7.       Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2012-2024
8.       Zmiany uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2012-2015
9.       Zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Michałowo
10.    Uzgodnienia pozyskania materiału rozmnożeniowego w postaci zrazów z pomników przyrody zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowo
 
 § 2
Upoważnić:
1.      Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt.1,2,9 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich   podjęcia
2.      Doradcę Burmistrza do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt,3,4,6,8, wraz z uzasadnieniem potrzeby ich   podjęcia
3.      Kierownika Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt. 10 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich podjęcia.
4.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych  w § 1 pkt.5,7 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich   podjęcia
 
 
 
 § 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
       Burmistrz Michałowa
 
           Marek Nazarko
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2012-02-21

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2012-02-21

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2012-02-21