Zarządzenie Nr 15/11 z dnia 2011-02-10 - w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Szymki.

Data wydania 2011-02-11
Tytuł Zarządzenie Nr 15/11 z dnia 2011-02-10
Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 15/11
Burmistrza Michałowo
 
z dnia  10 lutego 2011 roku
 
 
w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie wsi Szymki.
 
            Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001r. Nr 42, poz. 1591, zm. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128/, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami/ oraz Uchwały Nr XX/197/2008 Rady Gminy Michałowo z dnia 31 lipca 2008r. zarządzam, co następuje:
 
            Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Michałowo położoną w obrębie wsi:
1SZYMKI: oznaczoną numerem geodezyjnym 191 o pow. 1,19 ha zabudowaną budynkiem po byłej szkole podstawowej, której w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta Kw. BI1B/00063522/2.
 Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. W obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Michałowo w/w nieruchomość przeznaczona jest jako teren i ważniejsze urządzenia obsługi ludności, edukacji, zdrowia i opieki społecznej.
- opis budynku po byłej szkole: budynek 3 kondygnacyjny wykonany z elementów wieloblokowych prefabrykowanych, podpiwniczony. W części jednokondygnacyjnej budynku znajduje się kotłownia i sala gimnastyczna. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągową (z wodociągu gminnego), kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody ujętej z własnej kotłowni zlokalizowanej na parterze z wejściem zewnętrznym.
Pow. zabudowy: 1189,30 m2
Pow. użytkowa : 2776,42 m2
- opis budynku gospodarczego: budynek niepodpiwniczony, murowany, w złym stanie technicznym.
pow. użytkowa: 63,73 m2;
Cena nieruchomości: 1.450.000,00 zł;
 
2. Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia 5 marca 2011 roku.
3. Termin, miejsce i warunki przetargu podane zostaną do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
5. Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona w na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl., tablicy ogłoszeń urzędu oraz u sołtysa wsi Szymki.
 
 
                                                                                                          Burmistrz Michałowa
 
                                                                                                               Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-02-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-02-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-02-11