Zarządzenie Nr 210/13 z dnia 2013-02-07 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2013-03-06
Tytuł Zarządzenie Nr 210/13 z dnia 2013-02-07

Or.0050.210  .2013.AD                   

Zarządzenie 210 /13

Burmistrza Michałowa

z dnia  7   lutego  2013roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337Nr175,poz.1457,Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr  223,poz.1458 z 2009 r  Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675,Nr 40 poz.230, z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113Nr 217,poz.1281,z 2012r Dz.U.Nr149,poz.887) zarządzam, co następuje:

                                                    § 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  XXIII   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

  1.  uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Lokalnej Grupy Działania
  2. funduszu sołeckiego
  3. określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w 2013 roku
  4. wyrażenia zgody na przyjecie darowizny
  5. sprzedaż nieruchomości  w Michałowie

 

 

                                    § 2

 

           Upoważnić:

 

  1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 2wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej    podjęcia
  2. Zastępcę Burmistrza do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 1,3, wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich    podjęcia
  3. Kierownika referatu Inwestycyjno –Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt. 4,5  wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia

 

                                                      §3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       Burmistrz Michałowa

 

           Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Maria Dobrowolska - Cylwik

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-03-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-03-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-03-06