Zarządzenie Nr 300/14 z dnia 2014-02-03 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2014-02-06
Tytuł Zarządzenie Nr 300/14 z dnia 2014-02-03

OOr.0050. 300.2014.AD                  

Zarządzenie 300  /14

Burmistrza Michałowa

z dnia 03  lutego   2014roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

 

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.596 ,645,1318)  zarządzam, co następuje:

 § 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  XXXI   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

1/ Zmian w budżecie

2 Zmiany uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „przebudowa drogi powiatowej nr 1440 na odcinku Zabłudów –Topolany

 3/  Funduszu soleckiego

4/Zmiany w Statucie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michalowie

5/ Upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

6/ Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

7/ Podwyższenia kryterium dochodowego na udzielenie pomocy w formie zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

8/Ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie udzielonego posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiana „ pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020

9/ Budowy pomnika

§ 2

 

Upoważnić:

 

  1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 1,2,3 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia
  2. Kierownika MGOPS do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 4,5,6,7,8  wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich    podjęcia
  3. Sekretarza Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt 9 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia

 

§3

 

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

       Burmistrz Michałowa

 

           Marek Nazarko

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-02-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-02-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-02-06