Zarządzenie Nr 299/2014 z dnia 2014-02-03 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego do sprzedaży w drodze przetargu.

Data wydania 2014-02-06
Tytuł Zarządzenie Nr 299/2014 z dnia 2014-02-03

OR.0050.299.2014.MK

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  299/2014

Burmistrza Michałowa

z dnia  03 lutego  2014 roku

 

            w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego do sprzedaży w drodze przetargu.

            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwał Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowo  z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo  z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:

Przeznaczyć  się do sprzedaży lokal mieszkalny:

§1. nr 4 (parter) w Michałowie przy ul. Grodeckiej 9 o pow. użytkowej 30,21 m2  w budynku mieszkalnym z udziałem 3021/20210 w części wspólnej budynku i  prawie własności gruntu w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 271/3 o pow. 0,0874ha.

 Lokal wyposażony w: instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania.

 Powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta : BI1B/00203297/9;

       cena nieruchomości: 17 600 zł;

§2. Powyższy wykaz  wywiesza się na okres 21 dni tj. od  dnia  03 lutego 2014r do 24 lutego  2014 roku.

§3. Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.

§4.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                             BURMISTRZ  MICHAŁOWA

                                                                                                     MAREK NAZARKO 

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-02-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-02-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-02-06