Data wydania 2010-02-15
Tytuł Zarządzenie Nr 273/10 z dnia 2010-02-02
Zarządzenie Nr 273/2010
Burmistrza Michałowa
z dnia 2 lutego 2010  roku
w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej
             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXXV Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
  
1.    Zmian w budżecie na 2010 rok
2.    Zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2010 roku w wysokości 5 100 330 zł
3.    Zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy w 2010 roku w wysokości 500 000 zł
4.    Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1440B na odcinku do m. Topolany”
5.    Udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo- Jałówka”
6.    Przyjęcia i zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Michałowo
7.    nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Michałowie
8.    Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok
9.    Powołania doraźnej Komisji ds. zaopiniowania umorzeń wierzytelności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michalowie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
10.    Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości
11.    Uchylenia uchwały Nr XXXIV/313/09 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wysokości opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu w Michałowie

 

§ 2

Upoważnić:
 
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej   w § l pkt. 1,2,3,,9 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
2.      Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji uchwał wymienionych w § 1 pkt.8,11 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
3.      Kierownika referatu inwestycyjno- Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej   w § l pkt.4,5,6,10, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
4.      Dyrektora GOK przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej   w § l pkt.7  wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
 
 
 
§   3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
       Burmistrz Michałowa
           Marek Nazarko
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-02-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-02-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-02-15