Data wydania 2009-02-16
Tytuł Zarządzenie Nr 178/09 z dnia 2009-02-02

Zarządzenie Nr  178 /09

Burmistrza Michałowa

z dnia  02 lutego 2009  roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142,poz.1591 z póź. zm.) Burmistrz Michałowa zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej projekt uchwały w sprawie:
1/ zmian w budżecie na 2009 rok
2/ udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu na wykonanie dokumentacji przebudowy drogi powiatowej Nr 1440B
3/ zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Michalowie
 4/zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie
5/ zatwierdzenia planu praccy Komisji Planowania, Gospodarki Finansowej i   Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie
 6/ zatwierdzenia planu praccy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie
7/ zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Michałowie
8/ zatwierdzenia planu praccy Komisji Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie
9/ Przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2009 rok
10/ ustalenia diety przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej
 
Upoważnić:
 
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § l pkt. 1,2 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
2.      Przewodniczacego Rady Miejskiej do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § l pkt. 3 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
3.      Przewodniczących wszystkich Komisji Rady Miejskiej   do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt 4,5,6,7,8,
4.      Podinspektora ds. nadzoru rady do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § l pkt. 9,10 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
 
 
§   2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Burmistrz Michałowa
      Marek Nazarko
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-02-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-02-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-02-16