Zarządzenie Nr 298/14 z dnia 2014-01-31 - w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Data wydania 2014-02-06
Tytuł Zarządzenie Nr 298/14 z dnia 2014-01-31

 FN.0050.298.2014.MG

zarządzenie Burmistrza

Michałowa

Nr 298/14

z dnia 31 stycznia 2014 r.

 w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok.

Na podstawie art. 257, ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych              (Dz. U. z 2013r. poz. 885 i poz.938) oraz  § 10 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Michałowie            Nr XXX/276/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2014 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8 598 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  • Plan dochodów ogółem  28 069 136 zł,

        a)  dochody bieżące     23 217 912 zł

        b) dochody majątkowe  4 851 224 zł

  • Plan wydatków ogółem   29 890 257 zł

  a)  wydatki bieżące      20 437 980 zł

        b) wydatki majątkowe   9 452 277 zł

Deficyt budżetu w wysokości 1 821 121 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: nadwyżki budżetowej z roku 2013 w wysokości 1 821 121 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Michałowa

 

Marek Nazarko

 


 

Załącznik  Nr 1

do Zarządzenia Burmistrza

Nr 298/14

z dnia 31 stycznia 2014r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział –nazwa

§

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Plan dochodów po zmianach

Plan wydatków po zmianach

852

Pomoc społeczna

 

8 598

8 598

2 597 898

3 801 398

85215 – Dodatki mieszkaniowe

 

1 800

1 800

1 800

176 800

2010

1 800

-

1 800

-

3110

-

1 765

-

176 765

4210

-

35

-

35

85295 – Pozostała działalność

 

6 798

6 798

123 798

268 298

2010

6 798

-

6 798

-

3110

-

6 600

-

256 100

4210

-

198

-

198

RAZEM

 

8 598

8 598

28 069 136

29 890 257

 

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na kwotę ogólną 8 598 zł w dziale

           852 – Pomoc społeczna, w następujących rozdziałach:

85215 – zwiększenie na kwotę 1 800 zł – środki z dotacji celowej są przeznaczone na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.3.2014.MA z dnia 28 stycznia 2014r.

85295– zwiększenie na kwotę 6 798 zł – środki z dotacji celowej są przeznaczone na pomoc finansową realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Zmian dokonano w oparciu o pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.2.2014.MA z dnia 07 stycznia 2014r.

 

Burmistrz Michałowa

 

 

     Marek Nazarko

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-02-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-02-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-02-06