Data wydania 2011-01-27
Tytuł Zarządzenie Nr 13/11 z dnia 2011-01-19
Zarządzenie Nr 13 /11
Burmistrza Michałowa
z dnia  19   stycznia 2011roku
                   w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej
             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 Nr 175,poz.1457, Nr 181, z 2007, Nr  48,poz.327,Nr138,poz.974,Nr173,poz.1218 z 2008 r Dz. U. Nr 180,poz.1111, Dz. U. Nr 223,poz.1458 z 2009 r Dz. U. Nr 52,poz.420 Dz.U.Nr.157,poz.1241, z 2010r Dz. U .Nr 28.poz.142, poz. 146, Nr 106,poz.675 ) zarządzam, co następuje:
§ 1
Przyjąć i przedłożyć pod obrady V Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:
·                    Zmian w budżecie
·         Zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2011
·         Zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2011
·         Zatwierdzenia planu pracy Komisji Planowania, Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2011
·         Zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2011
·         Zatwierdzenia planu pracy komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2011
·         Opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę Michałowo
o   udzielenia dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własności 
·         zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo
·         przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kerunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Michałowo
·         uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010
·         uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, tryby i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 
                                          § 2
Upoważnić:
 
1.      Skarbnika Gminy do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.1, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
2.      Kierownika ref Inwestycyjno - Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt.1-11-12 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
3.      Podinspektora ds. nadzoru do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.1-7-8 wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
4.      Koordynatora Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.1-11, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
5.      Kierownika MGOPS do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.1-12, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej podjęcia
 
 
                                                           §   3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
       Burmistrz Michałowa
           Marek Nazarko
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-01-27

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-01-27

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-01-27