Zarządzenie Nr 206/13 z dnia 2013-01-18 - w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Michałowie i jednostkach organizacyjnych Gminy na 2013r.

Data wydania 2013-02-01
Tytuł Zarządzenie Nr 206/13 z dnia 2013-01-18

Or.0500.206.2013.AD

ZARZĄDZENIE NR 206 /2013

 BURMISTRZA MICHAŁOWA

z dnia 18 stycznia 2013 r.

w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Michałowie i jednostkach organizacyjnych Gminy na 2013r.

                                              Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r  Dz. U. Nr .180.poz 1111,.Nr.223.poz.1458,z 2009r Dz.U.Nr.52.poz.420.Nr.157.poz.1241 z 2010r Dz. U. Nr 28,poz.142,146,Nr 106,poz.675, Nr 40,poz.230,  z 2011r Dz. U. Nr 117,poz.679,Nr 134,poz.777,Nr 21,poz.113 Nr 217,poz.1281,z2012r Dz.U.Nr149,poz.887,567  )  zarządzam, co, następuje:

§ 1.  Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Michałowie i jednostkach organizacyjnych Gminy na 2013 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Burmistrza i Skarbnikowi Gminy.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Burmistrz Michałowa

                                                                                       Marek Nazarko

 

 

 

 

 

 

 

         Załącznik do Zarządzenia Nr 206/2013 Burmistrza Michałowa z dnia 18.01.2013r

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 365/10 Burmistrza Michalowa z 3 grudnia 2010r  w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Michałowo ustalam

                                                Plan 

kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Michałowie  i jednostkach organizacyjnych Gminy Michałowo  na 2013 rok

Termin kontroli

referat organizacyjny ,jednostka organizacyjna

przeprowadzający kontrolę

 

  I-sze półrocze

    

GOK

 akta osobowe, ewidencja, rozlicznie czasu pracy, badania lekarskie, kontrola przestrzegania postanowień zakresu prawa pracy,

 

   

Zastępca Burmistrza

 

     

 Gminna Biblioteka

akta osobowe ewidencja, rozlicznie czasu pracy, badania lekarskie, kontrola przestrzegania postanowień zakresu prawa pracy

 

 

Zastępca Burmistrza

 

    

   

Referat Organizacyjny

informatyk – kontrola BIP

 

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

   II półrocze

MGOPS

 dożywianie ,pomoc lekowa, dodatki mieszkaniowe

 

Referat Inwestycyjno –Geodezyjny

gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

 

Zastępca Burmistrza

 

 

Zastępca Burmistrza

 

 

 

Referat Inwestycyjno –Geodezyjny

realizacja inwestycji z udziałem środków pozabudżetowych

 

 

Zastępca Burmistrza

 

 

 Referat Księgowości budżetowej

place za I-sze półrocze 

 

Skarbnik

 

 

Michałowo 18.01.2013

Metryka strony

Udostępniający: Anna Maria Dobrowolska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-02-01

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-02-01

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-02-01