Data wydania 2011-04-11
Tytuł Zarządzenie Nr 8/2011 z dnia 2011-01-17
ZARZĄDZENIE NR 8 /2011
 BURMISTRZA MICHAŁOWA
z dnia 17 stycznia 2011 r.
w sprawie planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Michałowie na 2011r.
          Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008 r  Dz. U. Nr .180.poz 1111,.Nr.223.poz.1458,z 2009r Dz.U.Nr.52.poz.420.Nr.157.poz.1241 z 2010r Dz. U. Nr 28,poz.142,146,Nr 106,poz.675, Nr 40,poz.230 )  zarządzam, co, następuje:
§ 1. Zatwierdzam plan kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Michałowie na 2011 r., stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. nadzoru rady i Skarbnikowi Gminy.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Burmistrz Michałowa
                                                                                       Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2011-04-11

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2011-04-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2011-04-11