Zarządzenie Nr 294/2014 z dnia 2014-01-16 - w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego do sprzedaży w drodze przetargu.

Data wydania 2014-01-16
Tytuł Zarządzenie Nr 294/2014 z dnia 2014-01-16

OR.0050.294.2014.MK

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  294/2014

Burmistrza Michałowa

z dnia  16  stycznia  2014 roku

 

            w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego do sprzedaży w drodze przetargu.

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r., Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami), w wykonaniu Uchwał Nr XXXX/287/06 Rady Gminy w Michałowo  z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz Uchwały Nr XV/137/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie zmiany uchwały  Nr XXXX/287/06 Rady Gminy Michałowo  z dnia 22 czerwca 2006r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany, obciążania nieruchomości gruntowych  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata zarządzam, co następuje:

 

Przeznaczyć  się do sprzedaży lokal mieszkalny:

 

§1. nr 1 (parter) w Michałowie przy ul. Żwirki i Wigury 36 o pow. użytkowej 39,11 m2  składający się z 2 pokoi i kuchni w budynku mieszkalnym, z udziałem 3911/13412 w części wspólnej budynku i  prawie własności gruntu  w nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 615 o pow. 0,0087ha, 616/4 o pow. 0,0109ha i 617 o pow. 0,0930ha o łącznej pow. 0,1126ha.

 Lokal wyposażony w: instalacje: elektryczną i wodociągową, ogrzewanie piecowe.

 Powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta : BI1B/00217930/0;

 

       cena nieruchomości: 19 000 zł;

 

§2. Powyższy wykaz  wywiesza się na okres 21 dni tj. od  dnia  16 stycznia do 06 lutego  2014 roku².

 

§3. Treść powyższego zarządzenia została zamieszczona na stronach BIP Urzędu Miejskiego w Michałowie pod adresem: bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl, tablicy Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie ul. Białostocka 11.

 

§4.Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego.

 

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                             BURMISTRZ  MICHAŁOWA

                                                                                                     MAREK NAZARKO      

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-01-16

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-01-16

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-01-16