Zarządzenie Nr 12/15 z dnia 2015-01-16 - w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Miejskiej

Data wydania 2015-01-22
Tytuł Zarządzenie Nr 12/15 z dnia 2015-01-16

Or.0050.12.2015.JN    

Zarządzenie 12 /2015

Burmistrza Michałowa

z dnia  16 stycznia 2015roku

w sprawie przygotowania projektów uchwał  Rady Miejskiej

 

     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz.594 ,645,1318 z 2014 poz.379,1072)  zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć i przedłożyć pod obrady  V   Sesji Rady Miejskiej projekty uchwał  w sprawie:

 

 1. Uchwalenia budżetu
 2. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2024
 3. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów  Terapii Zajęciowej w Nowej Woli
 1. Określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo w 2015 roku
 2. Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok
 3.   Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok
 4.  Zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie

 

 

 

§ 2

 

Upoważnić:

 1. Skarbnika Gminy  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał  wymienionych  w § 1 pkt. 1,2,3 wraz z uzasadnieniem  potrzeby ich  podjęcia
 2. Inspektora Oświaty  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały wymienionej w § 1 pkt.5, wraz z uzasadnieniem potrzeby jej  podjęcia
 3. Kierownika Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwały  wymienionej  w § 1 pkt. 4  wraz z uzasadnieniem  potrzeby jej    podjęcia.
 4. Przewodniczącego Rady Miejskiej w Michalowie  do przedstawienia w czasie obrad sesji projektu uchwał wymienionych w § 1 pkt.6,7 wraz z uzasadnieniem potrzeby ich  podjęcia

 

§3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

             Burmistrz Michałowa

 

           Włodzimierz Konończuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-01-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-01-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-01-22