Zarządzenie Nr 205/13 z dnia 2013-01-10 - w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy w 2013 roku

Data wydania 2013-01-14
Tytuł Zarządzenie Nr 205/13 z dnia 2013-01-10

OR.0050.205.2013.MS

              

Zarządzenie Nr 205/2013

Burmistrza Michałowa

z dnia 10 stycznia 2013 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy w 2013 roku.

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 19090 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 8  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zmianami) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Powołuję komisję do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy w następującym składzie:

       -  Elżbieta Rosińska

      -  Maria Kuźma

      -  Roman Kalinowski

      -  Marcin Stalbowski

      -  Joanna Stpiczyńska

      -  Anna Maria Modzelewska

      -  Anna Maria Dobrowolska - Cylwik

 

  1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu lub rokowań wykonuje komisja przetargowa w składzie od 3 do 7 osób.
  2. Osobę na przewodniczącego każdorazowo wyznacza Burmistrz.

 

§ 2

Przetarg winien być przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108z póżn. zmianami).

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

 

                                                                                                   Burmistrz Michałowa

                                                                                                           Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2013-01-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2013-01-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2013-01-14