Zarządzenie Nr 293 /14 z dnia 2014-01-09 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2014-03-14
Tytuł Zarządzenie Nr 293 /14 z dnia 2014-01-09

Or.0050.293.2014AD                                   

 

Zarządzenie  Nr 293 /14

Burmistrza  Michałowa

 z dnia  09 stycznia 2014 roku

             w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013r poz.596) zarządzam co następuje

§  1.  Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na XXX Sesji Rady Miejskiej w dniu 31  grudnia   2013 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Burmistrz Michałowa

 Marek Nazarko


Załącznik do  Zarządzenia Nr 293 /14

 Burmistrza Michałowa z 09 stycznia   2014

 

 

HARMONOGRAM

                                

                  Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 13 czerwca  2013 roku

Lp.

Nr. uchwały, z dnia

Zadania wynikające z uchwały

Sposób realizacji zadania

Termin realizacji

Odpowiedzialny za realizację

Nadzór realizacji

1

Uchwała  Nr   XXX/275    /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z  31.12.2013 roku w sprawie  zmian w budżecie na 2013 rok

 

dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2013 rok

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  - do RIO  umieszczenie na str. BIP

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

 

Skarbnik

Burmistrz

2.

Uchwała  Nr XXX/ 276  /  13   Rady Miejskiej w Michałowie  z   31.12.2013 roku w sprawie   uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok

ustalenie budżetu Gminy Michałowo na 2014 rok

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  -do RIO, umieszczenie na BIP

 

od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

Skarbnik pracownicy księgowości

 

Burmistrz

3

Uchwała  Nr XXX/  277 /  13   Rady Miejskiej w Michałowie  z   31.12.2013 roku w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014-2024

dokonano zmiany załączników do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Michałowo na lata 2014-2024

 

Przekazanie   -do RIO, umieszczenie na BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująco od 01 stycznia 2013r

Skarbnik

Burmistrz

4.

Uchwała Nr XXX/ 278   /13 Rady Miejskiej w Michałowie  z 31.12..2013 roku w sprawie Pomocy Finansowej  Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania” przebudowa drogi powiatowej nr 1440 na odcinku Zabłudów – Topolany

Rada wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi

powiatowej Nr 1440  na odcinku Zabłudów  Topolany

  

Umieszczenie  na str. BIP, zawarcie stosownej umowy z Zarządem Powiatu szczegółowo określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Burmistrz

5

Uchwała Nr XXX/ 279   /13 Rady Miejskiej w Michałowie  z 31.12.2013  w sprawie  Pomocy Finansowej  Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie

działalności warsztatów terapii zajęciowej w Nowej Woli

 

 

 

Rada wyraziła zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Nowej Woli

 

 

Umieszczenie  na str. BIP, zawarcie stosownej umowy z Zarządem Powiatu szczegółowo określającej przeznaczenie i zasady rozliczenia dotacji celowej

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Referatu Inwestycyjno -Geodezyjnego

Burmistrz

 

 

 

 

 

 

 

6

Uchwała Nr XXX/ 280   /13 Rady Miejskiej w Michałowie  z 31.12.2013  w sprawie  zwolnienia samorządowego zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy

w ustawie o finansach publicznych  art.15 ust7 mówi, że samorządowy zakład budżetowy wpłaca do budżetu jednostki samorządu terytorialnego nadwyżkę środków obrotowych ustalona na koniec okresu sprawozdawczego, chyba, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej  tj. podejmie taką uchwałę. Rada podejmując stosowna uchwalę zwolniła ZGKiM z obowiązku wpłaty do budżetu gminy nadwyżek środków obrotowych ustalanych na koniec kolejnych okresów sprawozdawczych

 

Umieszczenie  na str. BIP, przekazanie Kierownikowi ZGKiM

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Skarbnik

Burmistrz

7.

Uchwała  Nr   XXX/ 281   /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z  31.12.2013 roku w sprawie  określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i tyran sporu nieczystości ciekłych i składowanie odpadów dopuszczonych do składowania na gminnym wysypisku

 

Rada określiła górne stawki opłat stosuje się wobec  właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy lub nie udokumentują korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący jednostka organizacyjna gminy Michałowo lub przedsiębiorca posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Przekazanie uchwały  do  publikacji w  Dz. Urz. Woj. Podlaskiego ,Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP,

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z mocą obowiązująco od 01 stycznia 2014 roku

Kierownik Ref. Inwestycjno-Geodezyjnego

Burmistrz

8.

Uchwała  Nr XXX/  282  /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 31.12..2013 roku w sprawie  wyrażenia zgody na przyjecie darowizny

 

 

 

 

 

Wyrażono zgodę na przyjecie darowizny w postaci nieruchomości wymienionych w uchwale w celu wykorzystania na publiczne drogi gminne

Przekazanie uchwały do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP, podpisanie protokołu uzgodnień, zawarcie aktu notarialnego

 

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Kierownik Referatu Inwestycyjno Geodezyjnego

Burmistrz

9

Uchwała  Nr XXX/ 283   /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 31.12.2013 roku w sprawie  uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok przedstawia zadania własne zgodnie z art4` ust 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zapisy uwzględniają również zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii zapisane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

 

Przekazanie uchwały do. Podlaskiego,  Biura nadzoru Prawnego  umieszczenie na str. BIP.

 

uchwała wchodzi z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od  01.01.2014r do 31.12.2014

 

 

Kierownik Referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego

Burmistrz

10

Uchwała  Nr XXX/ 284   /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 31.12..2013 roku w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Michałowo na rok 2014

na podstawie  Art. 11a. 1.ustawy o ochronie zwierząt Rada gminy wypełniając obowiązek, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

 

 

Przekazanie do Biura nadzoru Prawnego Podlaskiego Urzędu Wojew.  umieszczenie na str. BIP

 

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Podinspektor w Ref. Inwestycyjno-Geodezyjnym

Burmistrz

11

Uchwała  Nr XXX/  285  /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 31..2013 roku w sprawie  uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu rekreacyjnego „Bołtryki” w gminie Michałowo

 

 

rada uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego zespołu rekreacyjnego „Bołtryki” na obrzeżach zbiornika wodnego Siemianówka

Przekazanie publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, do  Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Podl.

Kierownik referatu Inwestycyjno-Geodezyjnego

Burmistrz

12.

Uchwała  Nr XXX/   286 /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 31.12.2013 roku w sprawie sprostowania błędu

 W  załączniku Nr 1 do Uchwały do uchwały  Nr XIX/177 / 12 Rady Miejskiej w Michałowie  z 26.09.2012 roku w sprawie   podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - przy przekazywaniu drogą elektroniczną do dziennika Urzędowego  wystąpił błąd w zapisie nazw ulic w obwodzie  glosowania nr 2

 

Przekazanie Wojewodzie Podlaskiemu, Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku umieszczenie na str. BIP

uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego, w sposób  zwyczajowo przyjęty

Podinspektor ds. nadzoru

Burmistrz

13

Uchwała  Nr XXX/ 287   /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 31.123.2013 roku w sprawie  przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Michalowie na 2014 rok

określono tematy poszczególnych sesji na 2014 rok

przekazano uchwałę do Biura Nadzoru podlaskiego Urzędu Wojew. umieszczono na BIP

wchodzi w życie z dniem podjęcia- realizacja od 01.01.2014 zgodnie z harmonogramem przyjętego planu

 

Przewodniczący Rady Miejskiej podinspektor ds. obsługi rady

Burmistrz

14

Uchwała  Nr XXX/ 288  /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 31.12.2013 roku w sprawie   przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michalowie  na 2014 rok

określono tematy poszczególnych posiedzeń Komisji Rewizyjnej  na 2014 rok

przekazano uchwałę do Biura Nadzoru podlaskiego Urzędu Wojew. umieszczono na BIP

wchodzi w życie z dniem podjęcia- realizacja od 01.01.2014 zgodnie z harmonogramem przyjętego planu

 

Przewodniczący Rady Miejskiej.

Przewodniczący Komisji  podinspektor ds. obsługi rady

Burmistrz

15

Uchwała  Nr XXX/  289  /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 31.12.2013 roku w sprawie   przyjęcia planu pracy Komisji Planowania Gospodarki Finansowej i Komunalnej  Rady Miejskiej w Michalowie  na 2014 rok

określono tematy poszczególnych posiedzeń Komisji  Oświaty ,Kultury, Zdrowia   Rady Miejskiej w Michalowie  na 2014 rok

 

przekazano uchwałę do Biura Nadzoru podlaskiego Urzędu Wojew. umieszczono na BIP

wchodzi w życie z dniem podjęcia- realizacja od 01.01.2014 zgodnie z harmonogramem przyjętego planu

 

Przewodniczący Rady Miejskiej,

Przewodniczący Komisji

podinspektor ds. obsługi rady

Burmistrz

16

Uchwała  Nr XXX/290    /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 31.12.2013 roku w sprawie   przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty ,Kultury, Zdrowia   Rady Miejskiej w Michalowie  na 2014 rok

 

 

 

 

określono tematy poszczególnych posiedzeń Komisji Oświaty ,Kultury, Zdrowia   Rady Miejskiej w Michalowie  na 2014 rok

 

przekazano uchwałę do Biura Nadzoru podlaskiego Urzędu Wojew. ,umieszczono na BIP

wchodzi w życie z dniem podjęcia- realizacja od 01.01.2014 zgodnie z harmonogramem przyjętego planu

Przewodniczący Rady Miejskiej

Przewodniczący Komisji

podinspektor ds. obsługi rady

Burmistrz

17

Uchwała  Nr XXX/ 291   /13  Rady Miejskiej w Michałowie  z 31.12.2013 roku w sprawie   przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michalowie  na 2014 rok

 

 

określono tematy poszczególnych posiedzeń Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michalowie    na 2014 rok

przekazano uchwałę do Biura Nadzoru podlaskiego Urzędu Wojew. umieszczono na BIP

wchodzi w życie z dniem podjęcia- realizacja od 01.01.2014 zgodnie z harmonogramem przyjętego polanu

Przewodniczący Rady Miejskiej

Przewodniczący Komisji podinspektor ds. obsługi rady

Burmistrz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała A Dobrowolska

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-03-14

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-03-14

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-03-14