Zarządzenie Nr 9/15 z dnia 2015-01-05 - w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie

Data wydania 2015-01-22
Tytuł Zarządzenie Nr 9/15 z dnia 2015-01-05

Or.0050.9.2014. JN.                                   

 

Zarządzenie  Nr 9 /15

Burmistrza  Michałowa

z dnia  05  stycznia   2015 roku

w sprawie – określenia sposobu wykonania uchwał  Rady Miejskiej w Michałowie

        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r poz. 594,645,1318 z 2014 r poz.379,1072 ) zarządzam co następuje

§  1. Określa się sposób wykonania uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  podjętych na IV  Sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2014 roku w harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

 

Burmistrz Michałowa

                                                                                                             Włodzimierz Konończuk


 

                                                                                                      

 

 

Załącznik do  Zarządzenia Nr 8/15

 Burmistrza Michałowa z 5 stycznia  2015

 

 

HARMONOGRAM

                               

                                 Realizacji uchwał Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia  30 grudnia  2014 roku

 

 

 

 

Lp.

 

Nr  uchwały, z dnia

 

Zadania wynikające z uchwały

 

Sposób realizacji zadania

 

Termin realizacji

 

Odpowiedzialny za realizację

 

Nadzór realizacji

 

1.

 

Uchwala  Nr IV/13 /2014     Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia w sprawie  zmian w budżecie na 2014 rok.

 

dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2014 rok

 

Przekazanie uchwały do publikacji w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego  - do RIO  umieszczenie na str. BIP

uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego

Skarbnik

Burmistrz

2.

 

 

Uchwała nr IV/14 / 14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

 

określenie  górnych  stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Michałowo, świadczone przez ZGKiM w Michałowie i podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

 

Przesłanie uchwały do Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Dziennika Urzędowego. Woj. Podlaskiego, umieszczenie na stronie BIP, przekazanie do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie

 

Wchodzi w życie  wchodzi  14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą

 od 1 stycznia 2015 roku

Kierownik ZGKiM w Michałowie

Burmistrz

 4.

Uchwała nr IV/ 15/ 14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 roku    w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotu  podróży służbowych radnym i członkom Komisji Rady

 

 

Radnym Rady Miejskiej za udział w sesjach oraz posiedzeniach Komisji przysługuje dieta w wysokości 250 złotych, ponadto ustalono dietę w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 100 złotych radnym pełniącym funkcje przewodniczących Komisji Stałych w Radzie Miejskiej w Michałowie 

Przekazanie uchwały do  Biura Prawnego nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczenie na BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Burmistrz

5

Uchwała nr IV/ 16/ 14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 roku    w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej

Przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta w wysokości 130 złotych za udział w Sesji Rady Miejskiej w Michałowie

Przekazanie uchwały do  Biura Prawnego nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczenie na BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

Burmistrz

 

4.

 

Uchwała nr IV/17 / 14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 roku  Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2015 rok

 

określono tematy posiedzeń Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2015

Przekazanie uchwały,  do  Biura Prawnego nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego umieszczenie na BIP  przekazanie do Referatu Finansowego urzędu Miejskiego

  uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  rok 2015

Skarbnik

Burmistrz

 

5.

Uchwała nr IV/18 / 14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 roku  w sprawie   przyjęcia planu pracy Komisji  Planowania, Gospodarki Finansowej i Komunalnej na 2015r

 

 

określono tematy posiedzeń Komisji  Planowania, Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2015

zgodnie z harmonogramem przyjętego planu pracy Komisji  Planowania, Gospodarki Komunalnej   na rok 2015 przesłanie uchwały do Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP

 

  uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 rok 2015

Przewodniczący Komisji  Planowania, Gospodarki Komunalnej podinspektor ds. obsługi rady

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

6

Uchwała nr IV/19 / 14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 roku  w sprawie   przyjęcia planu pracy Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia na 2015 rok

określono tematy posiedzeń Komisji   Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2015

zgodnie z harmonogramem przyjętego planu pracy Komisji  Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej  na rok 2015 przesłanie uchwały do Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

rok 2015

Przewodniczący Komisji   Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej podinspektor ds. obsługi rady

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

7

Uchwała nr IV/20 / 14 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 30 grudnia 2014 roku  w sprawie  przyjęcie planu pracy Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego na 2015 rok

 

 

określono tematy posiedzeń Komisji  Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego   Miejskiej Rady Michałowie na rok 2015

zgodnie z harmonogramem przyjętego planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego  Komisji  na rok 2015 przesłanie uchwały do Biura Nadzoru Podlaskiego Urzędu Woj. umieszczenie  na str. BIP

uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

rok 2015

Przewodniczący Komisji   Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego  Miejskiej podinspektor ds. obsługi rady

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

 

Przygotowała J.Narolewska

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2015-01-22

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2015-01-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2015-01-22