Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 264/2020 Burmistrza Michałowa z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie bezprzetargowej udziałów w nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo

Data wydania 2020-12-11
Tytuł Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 264/2020 Burmistrza Michałowa z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie bezprzetargowej udziałów w nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo

OR.0050.264.2020.BT

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr 264/2020

Burmistrza Michałowa

z dnia 11 grudnia 2020 roku

 

            w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie bezprzetargowej udziałów w nieruchomości położonej w obrębie 29 Michałowo

 

            Na podstawie art. 30  ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 25 ust.1, art. 13 ust. 1, art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990.) i Uchwały Nr VII/45/15 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/213/17 Rady Miejskiej w Michałowie  z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Michałowo oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017r., poz. 3267) zarządzam, co następuje:

§1

 

  1. Przeznaczam do zbycia w formie bezprzetargowej udziały 3230/11966 w nieruchomości stanowiącej współwłasność Gminy Michałowo z osobami fizycznymi na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej:

 

1) numerem geodezyjnym 197/5 o pow. 0,0195 ha położoną w obrębie 29 Michałowo na rzecz właściciela nieruchomości oznaczonej nr geod. 197/4 o pow. 0,3490 ha,

 

  1. Szczegółowe informacje o nieruchomości zawiera wykaz będący załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2

 

Wykaz o którym mowa w § 1 ust. 2 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Michałowie i sołectwa Michałowo na okres 21 dni, a informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl.

       

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                                                                   BURMISTRZ  MICHAŁOWA

 

                                                                                                           MAREK NAZARKO

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożena Tomaszewska

Data wytworzenia: 2020-12-15

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2020-12-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2020-12-15