Zamówienie Nr IG.7031.16.2024.EW z dnia 2024-06-11 - „Przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych budynku stodoły w Juszkowym Grodzie na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno – kulturowych

Tytuł „Przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych budynku stodoły w Juszkowym Grodzie na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno – kulturowych
Numer IG.7031.16.2024.EW
Data wydania 2024-06-11
Termin składania uwag do oferty 2024-06-14

 

Michałowo, dnia 11.06.2024 r.

 

IG.7031.16.2024.EW

 

Zapytanie ofertowe

 

„Przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych budynku stodoły w Juszkowym Grodzie na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno – kulturowych”

 

Zapytanie nie podlega ustawie z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych –
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty
130.000 zł netto (art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP).

 1.  Zamawiający:

Gmina Michałowo

ul. Białostocka 11 16-050 Michałowo

REGON 050659438

NIP 9662101673

 1. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

Przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych budynku stodoły w Juszkowym Grodzie na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno – kulturowych. Zakres zamówienia obejmuje prace remontowe ścian, wykonanie posadzki, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie prac elektrycznych.  

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wykonanie wszelkich prac związanych z remontem zgodnie z kosztorysem ofertowym – załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego

Wymagany okres gwarancji na wykonanie roboty (materiały i robociznę) wynosi min. 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru końcowego.

Za roboty nie wykonane jako zbędne choć objęte kosztorysem ofertowym wynagrodzenie nie przysługuje. O konieczności wykonania robót dodatkowych nie objętych kosztorysem ofertowym Wykonawca niezwłocznie  powiadomi  Zmawiającego.

Cenę oferty należy ustalić jako ryczałt dla całego zakresu zamówienia.

 1. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:
  1. termin wykonania zamówienia – od dnia przekazania placu budowy do dnia 08.2024r.
  2. warunki płatności: przelewem na konto bankowe, termin płatności 30 dni od odbioru końcowego i otrzymania faktury.
 2. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium: najniższa CENA 100%

 1. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 14.06.2024 r. do godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miejski w Michałowie, ul. Białostocka 11, 16-050 Michałowo, pokój Nr 1 – biuro podawcze z dopiskiem: Oferta cenowa na” Przeprowadzenie prac remontowych i adaptacyjnych budynku stodoły w Juszkowym Grodzie na potrzeby organizacji wydarzeń społeczno – kulturowych

Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:

Pracownik Referatu Inwestycyjno - Geodezyjnego – Emilia Wawreniuk

tel. (85) 7131776 w godz. od 7.15 - 15.15

 1. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
 2. Wynik postępowania zostanie przekazany telefonicznie lub na adres e-mail.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta.

 

 

Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego jest:

 • Nr 1. Kosztorys ofertowy
 • Nr 2. Formularz ofertowy
 • Nr 3. Oświadczenie
 • Nr 4. Wzór umowy

 

 

                                     Burmistrz Michałowa

                             

                                                                       /-/  Marek Nazarko

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Michałowie

Wytwarzający/odpowiadający: Emilia Wawreniuk

Data wytworzenia: 2024-06-11

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2024-06-11

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2024-06-11