Uchwała Rady Nr XXX/ 290/13 z dnia 2013-12-31 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2014

Data wydania 2013-12-31
Numer XXX/ 290/13
w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2014

UCHWAŁA NR XXX/ 290/13

RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 31 grudnia 2013 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2014

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.596 , 645  oraz § 73 Statutu Gminy Michałowo (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 334 poz. 3593 i poz 3600)Rada Miejska w Michałowie uchwala co następuje:

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2014 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia Rady Miejskiej w Michałowie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Michałowie

Bogusław Ostaszewski

 


 

Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr XXX/290/13

Rady Miejskiej

w Michałowie

z dnia 31 grudnia 2013 roku

 

PLAN PRACY

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY I ZDROWIA RADY MIEJSKIEJ

W MICHAŁOWIE NA ROK 2014 r.

 

KOMISJA PRZWIDUJE  OKOŁO 10 SPOTKAŃ W ROKU 2014

 

KWARTAŁ I

1/ Opracowanie sprawozdania z pracy komisji za 2013 rok.

2/ Ocena sytuacji zdrowotnej na terenie gminy i ustalenie potrzeb z zakresu akcji profilaktycznych w roku 2014 – spotkanie z Kierownikiem NZOZ w Michałowie. Opracowanie Programu Zdrowotnego Gminy Michałowo.

3/ Spotkanie z kierownikiem PFDiF odnośnie funkcjonowania  w roku 2014 oraz planowanych imprez i  pracy nad posiadanymi zbiorami oraz pozyskiwaniem nowych.

4/ Ocena pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Michałowie wraz z filiami – spotkanie z kierownikiem. Dyskusja nad Strategią Rozwoju Biblioteki.

5/ Zgłoszenie kandydatów do nagrody Burmistrza Michałowa „Orły Michałowa”.

 

KWARTAŁ II

1/ Analiza projektu organizacyjnego Gminnego Zespołu Szkół ,Przedszkola Gminnego  na rok szkolny 2014/2015.

2/  Analiza i ocena działalności MOSiRu w 2013r. – spotkanie z dyrektorem.

3/ Udział w pracach nad przygotowaniem imprez kulturalnych organizowanych przez GOK w Michałowie

4/ Ocena pracy placówek kulturalno-oświatowych w terenie (świetlice) – posiedzenie wyjazdowe.

5/ Analiza i ocena działalności gazety samorządowej „Gazeta Michałowa” za rok 2013 – spotkanie z redaktorem naczelnym.

 

KWARTAŁ III

1/ Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu kończącego Szkołę Podstawową.

2/ Ocena i podsumowanie pracy placówek oświatowych  za rok 2013/2014.

3/ Ocena przygotowań placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.

4/ Analiza wykonania budżetu za I – półrocze 2014r w placówkach kulturalno- oświatowych Gminy Michałowo.

 

KWARTAŁ IV

1/ Zorganizowanie spotkania z ludźmi aktywnymi w zakresie działalności kulturalnej naszej gminy w celu aktywizacji stowarzyszeń istniejących na terenie Gminy Michałowo.

2/ Analiza projektu budżetu placówek kulturalno-oświatowych na rok 2015.

3/ Opracowanie wniosków do projektu budżetu na 2015r.

4/ Opracowanie planu pracy komisji na rok 2015.

5/ Inne sprawy wynikające z bieżących potrzeb.

                                                                                                              Przewodniczący Komisji

                                                                                                               mgr Marek Charytoniuk

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-01-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-01-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-01-29