Uchwała Rady Nr XXX /287/13 z dnia 2013-12-31 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2014 rok

Data wydania 2013-12-31
Numer XXX /287/13
w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXX /287/13

RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 31 grudnia 2013 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Michałowie na 2014 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  Dz. U. z 2013 r. poz.596 , 645 oraz § 30 i 37 Statutu Gminy Michałowo (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 334 poz. 3593 i poz. 3600) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się plan pracy Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2014 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Michałowie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Michałowie

Bogusław Ostaszewski


 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/ 287/13

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 31 grudnia 2013 r.

Plan pracy Rady Miejskiej na 2014r.

 

Rada Miejska planuje 10 posiedzeń w ciągu 2014 roku

 

I kwartał 2014 rok

 

1) Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Miejskiej i Komisji za 2013 rok

2) Przyjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego

3) Przyjęcie informacji o współpracy z organizacjami  pozarządowymi

4)  Podjęcie uchwał wynikających z kalendarza wyborczego ( Wybory do Europarlamentu)

 

 

 

II kwartał 2014 rok

 

1) Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok i udzielenie absolutorium.

2) Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2013 rok

3) Przyjęcie opłat za odbiór odpadów komunalnych z pojemników o określonych wielkościach

 

III kwartał 2014 rok

 

1) Przedstawienie wydatków za pierwsze półrocze 2014 roku w oparciu o informacje o wykonaniu budżetu za ten okres

2) Sprawy bieżące – ocena realizacji uchwał podjętych w I-wszym półroczu 2014 roku

3) Przyjęcie informacji o stanie oświaty

4) Organizacja i podjęcie uchwał wynikających z kalendarza wyborczego ( Wybory samorządowe)

 

IV kwartał 2014 rok

 

 

1) Ustalenie stawek podatków lokalnych

2) Zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

3) Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

4)Uchwalenia  Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  na terenie gminy Michałowo na 2015 rok

5) Sesja inauguracyjna VII kadencji Rady Miejskiej w Michałowie

6) Podjęcie uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok

7) Przyjęcie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w roku 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Michałowie

Bogusław Ostaszewski

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-01-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-01-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-01-29