Uchwała Rady Nr XXX/288/1 z dnia 2013-12-31 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2014r.

Data wydania 2013-12-31
Numer XXX/288/1
w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2014r.

 

UCHWAŁA NR XXX/ 288/13

RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 31 grudnia 2013 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na 2014r.

Na podstawie art. 18 a ust. 1 i 4 i art. 21 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.596 , 645 z § 103 Statutu Gminy Michałowo (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 334 poz. 3593 i 3600) Rada Miejska w Michałowie uchwala co następuje:

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2014 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Michałowie.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Michałowie

Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/288 /13

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 31 grudnia 2013 r.

 

Plan pracy

Komisji Rewizyjnej na 2014 rok

Komisja przewiduje 8  spotkań

I kwartał

  1. Sporządzenie sprawozdania z pracy Komisji za rok 2013. Kontrola przyznawania koncesji na sprzedaż alkoholu, przychodów i wydatkowania środków za 2013 rok.
  2. Kontrola przychodów i wydatków GOK-u  za 2013 rok na zakup materiałów i usług 
  3. Sprawdzenie  zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej za 2013 rok ilość wypłaconych świadczeń ,rodzin z nich korzystających oraz wypłaconych kwot poszczególnych form pomocy.

 

II kwartał

 

  1. Kontrola wydatków Urzędu Miasta na promocję za 2013 rok.
  2. Opinia odnośnie wykonania budżetu i planu finansowego, wypracowanie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium za 2013 rok.
  3. Kontrola realizacji obowiązującej ustawy śmieciowej w zakresie wpływów z tytułu uiszczania opłat

 

III kwartał

  1. Kontrola Urzędu Miejskiego –usługi z 2013 rok

2    Kontrola przychodów i wydatków Gminnego Zespołu Szkół  na zakup materiałów - za 2013 rok.

  1. Kontrola realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków zewnętrznych za 2013 rok.

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-01-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-01-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-01-29