Uchwała Rady Nr XXX/291/13 z dnia 2013-12-31 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2014

Data wydania 2013-12-31
Numer XXX/291/13
w sprawie w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2014

UCHWAŁA NR XXX/291/13

RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE

z dnia 31 grudnia 2013 r.

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2014

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.596 , 645 oraz § 73 Statutu Gminy Michałowo (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 334 poz. 3593, poz.3600) Rada Miejska w Michałowie uchwala co następuje:

 

§ 1. Uchwala się plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2014 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie.

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej w Michałowie

Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/291 /13

Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 31 grudnia 2013

 

 

 

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Michałowie na rok 2014

Komisja przewiduje 6 spotkań w ciągu roku 2014.

I Kwartał 2014 roku

1.      Sporządzenie sprawozdania z pracy komisji za 2013r.

2.      Wypracowanie wniosków odnośnie odśnieżania dróg

3.      Analiza potrzeb dodatków celowych za 2013r.

 

II Kwartał 2014 roku

1.      Wypracowanie wniosków w sprawie wykonania budżetu za 2013r.

2.      Wypracowanie ewentualnych propozycji zmian dotyczących utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Michałowo

3.      Zapoznanie się z przygotowaniem kąpielisk do sezonu 2014

 

 

III Kwartał 2014 roku

1.      Ocena i analiza przebiegu budowy plaży w Rudni

2.      Zapoznanie się z programem niskoemisyjnym na terenie gminy Michałowo

3.      Spotkanie z przedstawicielami służb mundurowych –wnioski dotyczące bezpieczeństwa w gminie

 

IV Kwartał 2014 roku

1.      Zaopiniowanie stawek podatków rolnego, leśnego i lokalnych na 2015r.

2.      Wypracowanie wniosków do budżetu na 2015r.

3.      Spotkanie z Przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

4.      Wypracowanie opinii dotyczącej programu ochrony zwierząt domowych na terenie gminy Michałowo

5.      Sprawy różne

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2014-01-29

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2014-01-29

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2014-01-29