Uchwała Rady Nr XXIV/226/08 z dnia 2008-12-30 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na rok 2009

Data wydania 2008-12-30
Numer XXIV/226/08
w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na rok 2009

Uchwała Nr XXIV/226/08  

Rady Gminy Michałowo

z dnia 30 grudnia 2008

                                                                                 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości w ogólnej 20 022 447 zł, w tym dochody bieżące – 19 512 447 zł oraz dochody majątkowe – 510 000 zł)  zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1.   Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 022 447 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2.   Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 – 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).

§ 3

Przychody budżetu w wysokości 322 484 zł, rozchody w wysokości 322 484 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy łącznej w wysokości – 160 000 zł (w tym rezerwa ogólna – 150 000 zł oraz rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 10 000 zł),

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 000 zł na realizację zadań określonych w: gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 90 000 zł oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 10 000 zł.

§ 7

1.      Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla:

1)      zakładów budżetowych: przychody – 4 500 940 zł, wydatki – 4 512 555 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 166 500 zł; wydatki – 201 720 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

 

§ 8

1.      Dotacje podmiotowe dla:

1)  gminnych instytucji kultury na łączną kwotę - 1 038 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

2.      Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 336 000 zł, zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 9

1.      Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

1)     przychody    -   67 150 zł,

2)     wydatki         -   81 150 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

1)       zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i 3a,

2)       zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku,

3)       dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Michałowo

Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-01-15

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-01-15

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-01-15