Uchwała Rady Nr XXXIV/312/09 z dnia 2009-12-29 w sprawie Gminnego Programu Osłonowego obowiązującego w latach 2010-2013 skierowanego do osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej „ Moja szansa"

Data wydania 2009-12-29
Numer XXXIV/312/09
w sprawie w sprawie Gminnego Programu Osłonowego obowiązującego w latach 2010-2013 skierowanego do osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej „ Moja szansa"
Uchwała nr XXXIV/312/09
Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 29 grudnia 2009 roku   

w sprawie Gminnego Programu Osłonowego obowiązującego w latach 2010-2013 skierowanego do osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej „ Moja szansa ”

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) w związku z art. 17 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz.100, Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 64 poz. 565 z późn. Zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Osłonowy na lata 2010 – 2013 skierowany do osób bezrobotnych, mieszkańców Gminy Michałowo znajdujących się w trudnej sytuacji bytowej  „ Moja szansa ”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Michałowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie
Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Anna Funkowska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-01-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-01-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-01-08