Uchwała Rady Nr XXXIV/305/09 z dnia 2009-12-29 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1461B Szymki – Nowosady – Zaleszany - przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników zjazdów oraz nawierzchni od km 0+000,00 do km 0+812,00)

Data wydania 2009-12-29
Numer XXXIV/305/09
w sprawie w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1461B Szymki – Nowosady – Zaleszany - przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników zjazdów oraz nawierzchni od km 0+000,00 do km 0+812,00)
Uchwała nr XXXIV/305/09
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 29 grudnia 2009 r.
     w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1461B Szymki – Nowosady – Zaleszany - przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy  chodników, krawężników zjazdów oraz nawierzchni od km 0+000,00 do km 0+812,00)
Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.: Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 mara 1985r o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381; z 2008r Nr 54 poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 19, poz. 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323) uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Michałowo pomocy rzeczowej Powiatowi Białostockiemu, w kwocie 350 000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiat tysięcy złotych) w zakresie przebudowy drogi powiatowej Nr 1461B Szymki – Nowosady – Zaleszany - przejście przez m. Nowosady (wykonanie przebudowy chodników, krawężników, zjazdów oraz nawierzchni od km 0+000,00 do km 0+812,00).
§ 2. Pomoc rzeczowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie wykonania –zadania polegającego na przebudowie chodników, krawężników, zjazdów oraz nawierzchni od km 0+000,00 do km 0+812,00.
§ 3. Środki finansowe na pomoc, o której mowa w § 1 będą pochodziły z budżetu Gminy Michałowo na rok 2010.
§ 4. Upoważnia się Burmistrza Michałowa do zawarcia stosownego porozumienia z Zarządem Powiatu Białostockiego szczegółowo określającego jego przeznaczenie, sposób realizacji i zasady rozliczenia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-01-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-01-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-01-08