Uchwała Rady Nr XXXIV/303/09 z dnia 2009-12-29 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na rok 2010.

Data wydania 2009-12-29
Numer XXXIV/303/09
w sprawie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na rok 2010.
Uchwała Nr XXXIV/303/09
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 121 ust. 4, ust. 5 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).
Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu gminy w wysokości 23 207 330 zł, z tego:
-        bieżące w wysokości 19 691 000 zł,
-        majątkowe w wysokości 3 516 330 zł,
szczegółowy plan dochodów określa się w tabeli Nr 1,
plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją przez gminę zadań zleconych jst określa się tabeli 1a.
 
§ 2
Wydatki budżetu gminy w wysokości 23 457 330 zł, z tego:
-        bieżące w wysokości 16 462 000 zł,
-        majątkowe w wysokości 6 995 330 zł,
szczegółowy wydatków dochodów określa się w tabeli Nr 2.
 
§ 3
Deficyt budżetu gminy w wysokości 250 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 250 000 zł.
§ 4
W budżecie tworzy się rezerwy:
1)   ogólną w wysokości – 61 800 zł,
2)   celową w wysokości – 53 200 zł,
         z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
 
§ 5
1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z Tabelą Nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2010 roku).
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z tabelą nr 4.
 
 
§ 6
Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 450 100 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 200 100 zł, ( uszczegółowienie w tabeli nr 5).
 
§ 7
Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł.
 
§ 8
1.      Ustala się dochody w kwocie 100 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2.      Ustala się wydatki w kwocie 10 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 10
Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – 4 724 218 zł, koszty – 4 729 777 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 
§ 11
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 219 500 zł; wydatki – 244 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
 
§ 12
Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1)      przychody – 70 100 zł,
2)      wydatki – 95 000 zł,
zgodnie z tabelą nr 6.
§ 13
Upoważnia się Burmistrza do:
1.      zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w § 7 Uchwały.
2.      zaciągania zobowiązań:
a.       na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w tabelach nr 3, 3a i nr 4,

b.      z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku;

3.      dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem zmian między działami,

4.      lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego.
 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Michałowie
 
 
Mikołaj Worona
 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2010-01-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-01-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2010-01-08