Uchwała Rady Nr XXXIII/301/09 z dnia 2009-11-30 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Data wydania 2009-11-30
Numer XXXIII/301/09
w sprawie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
UCHWAŁA NR XXXIII/ 301/09
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 17 listopada 2009 r.
                                                                                                                                                                                            
      w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych                       i transport nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420) w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Nr 180, poz. 1495; z 2008r. Nr 223 poz. 1464; z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 92 poz. 753), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937; z 2008 r. Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 19 poz. 100, Nr 19 poz. 101) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych                 i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Michałowo, świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie i podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za korzystanie z gminnego wysypiska odpadów komunalnych:
1) za wywóz odpadów komunalnych stałych niesegregowanych:
a) 1 pojemnik MGB 120 -140 - 16,50 zł (netto),
b) 1 pojemnik KP 7 – 350 zł (netto)
2) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – 30,00 zł (netto) za 1m³;
3) za składowanie odpadów dopuszczonych do składowania na gminnym wysypisku odpadów komunalnych - 280,00 zł (netto) za 1 tonę;
§ 2. Do podanych w § 1 stawek opłat należy doliczyć podatek VAT według stawek określonych ustawą o podatku od towarów i usług.
§ 3. Górne stawki opłat, wymienione w § 1 pkt 1, lit. a, obniża się o 50 %, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
§ 4. Górną stawkę opłaty wymienionej w § 1 pkt. 1 stosuje się wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy lub nie udokumentują korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący jednostką organizacyjną gminy Michałowo lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XXII/213/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 29 października 2008 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 13 listopada 2008r., Nr 277 poz. 2797).
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Michałowie
 
Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-11-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-11-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-11-30