Uchwała Rady Nr XXIII/220/08 z dnia 2008-11-27 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Michałowo

Data wydania 2008-11-27
Numer XXIII/220/08
w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Michałowo

 

 

 

Uchwała nr XXIII / 220/ 08

rady gminy michałowo

z dnia 27 listopada 2008 r.

              w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. przyjętej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Michałowo

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969,  Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz.730) zarządza się co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (Monitor Polski z 2008 r. Nr 81. poz.717) z kwoty 55,80 zł za 1 q do kwoty 45,20 zł za 1 q, która stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Michałowo w 2009 roku.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/101/07 Rady Gminy Michałowoz dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 r. przyjetej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Michałowo na 2008 rok, opublikowana w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Podlaskiego Nr 276 poz. 3112 z dnia  18 grudnia 2007 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 r.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michałowo

 

Mikołaj Worona

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-12-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-12-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-12-09