Uchwała Rady Nr XXIII/219/08 z dnia 2008-11-27 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data wydania 2008-11-27
Numer XXIII/219/08
w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

UCHWAŁA NR XXIII/ 219 / 08

RADY GMINY Michałowo

z dnia 27 listopada 2008r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844; Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,poz. 730) zarządza się co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Michałowo:

1) Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art., 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 500 zł;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie  – 700 zl;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 800 zł.

2) Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

 

Liczba osi i dopuszczalna

masa całkowita (w tonach)                

Stawka podatku (w złotych)  

Nie mniej niż     

Mniej niż        

Oś jezdna (osie jezdne) z

zawieszeniem pneumatycznym       

lub zawieszeniem

 uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych                                    

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

750

800

13

14

800

850

14

15

850

900

15

 

900

1250

 

 

Trzy osie

12

17

970

1000

17

19

1430

1500

19

21

1630

1730

21

23

1770

1800

23

25

1870

1900

25

 

1900

2000

Cztery osie i więcej

12

25

2000

2050

25

27

2090

2090

27

29

2190

2190

29

31

2290

2450

31

 

2290

2450

 

3) Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 1200 zł;

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1300 zł;

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1400 zł.

4) Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów:

ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa

 (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)

 z zawieszeniem pneumatycznym

lub zawieszeniem uznanym

za równoważne

Inne systemy zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

800

900

18

25

900

1000

25

31

1000

1200

31

 

1500

1930

Trzy osie

12

40

1500

1720

40

 

1720

2500

Cztery osie i więcej

 

 40

1500

1720

40

 

1720

2500

 

5) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego)  – 260 zł.

6) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita zespołu pojazdów:

naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy

(w tonach)

Stawka podatku  (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zwieszeniem

 uznanym za równoważne

Inne systemy

 zawieszenia

osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

150

220

18

25

170

320

25

 

320

560

Dwie osie

12

28

260

310

28

33

610

850

33

38

850

1290

38

 

1150

1700

Trzy osie i więcej

12

38

670

940

38

 

940

1280

 

7) Od autobusów, o kórych mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc – 800 zł;

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1000 zł.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/103/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 29 listopada 2007  r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 276 poz. 3114 z 18 grudnia 2007 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Michałowo

Mikołaj Worona

 


1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

 

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-12-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-12-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-12-08