Uchwała Rady Nr XXIII/218/08 z dnia 2008-11-27 w sprawie statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

Data wydania 2008-11-27
Numer XXIII/218/08
w sprawie w sprawie statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

 

Uchwała nr XXIII/218/08

Rady Gminy Michałowo

z dnia 27 listopada 2008 r

  w sprawie statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h”, art. 39 ust. 4, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy  z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 947, Nr 173 poz. 1218 ), art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2008 r. Nr 115 poz.728 ), art. 20 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, Nr 222 poz. 1630, z 2007 r. Nr 64 poz. 427, Nr 105 poz. 720, Nr 109 poz. 747, Nr 192 poz. 1378, Nr 200 poz. 1446, z 2008 r. Nr 70 poz. 116, Nr 134 poz. 850), art. 4 ust. 3 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. 192 poz. 1378, z 2008 r. Nr 134 poz. 850) uchwala się , co następuje:

§ 1. Nadaje się statut Miejsko Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Michałowie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Tracą moc uchwały:

1) Uchwała Nr XXVI/165/04 Rady Gminy w Michałowie z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie;

2) Uchwała Nr XXXIX/282/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie;

3) Uchwała Nr XXI/203/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 24 września 2008 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wsześniej niż od dnia 1 stycznia 2009 roku.

 

Przewodniczący Rady Gminy Michałowo

                                                                            Mikołaj Worona

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Anna Funkowska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-12-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-12-08

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-12-08