Uchwała Rady Nr XXIII/222/08 z dnia 2008-11-27 w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

Data wydania 2008-11-27
Numer XXIII/222/08
w sprawie w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

Uchwała nr XXIII/222/08        

Rady Gminy Michałowo

z dnia 27 listopada 2008r

w sprawie zmian w budżecie na 2008 rok.

Na podst. art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984; z 2003 r. nr 214, poz. 1806, nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568; z 2004 r. nr 153, poz. 1271,  nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, nr 214, poz. 1806; z 2005 r. nr 172, poz. 1441; z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 175, poz. 1457, nr 181, poz. 1337; z 2007 r. nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, art. 167, art. 168, art. 173, art. 175, art. 176, art. 182, art.184 i art.188, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 294, poz. 2104; z 2006r Nr 169, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 249, poz. 1832; z 2007r Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, nr 140, poz. 984, nr 82, poz.560) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych na kwotę 666 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę 37 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

-        Plan dochodów ogółem 19 999 255 zł,

-        Plan wydatków ogółem 22 051 755 zł.

Źródło sfinansowania deficytu w kwocie 2 052 500 zł  stanowią: nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1 476 000 zł oraz wolne środki w wysokości 576 500 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Michałowo      

 

Mikołaj Worona

 

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Małgorzata Golak

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-12-09

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-12-09

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-12-09