Uchwała Rady Nr XXIII/217/08 z dnia 2008-11-27 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowo.

Data wydania 2008-11-27
Numer XXIII/217/08
w sprawie w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowo.

 

Uchwała Nr XXIII/217/08

 Rady Gminy Michałowo

z dnia 27 listopada 2008 roku

 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowo.

 

Na art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr  102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz 1457;  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) uchwala się:

§ 1. Uchwala się statut Gminy Michałowo w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XI/72/03 Rady Gminy Michałowo dnia 24 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Michałowo oraz uchwała Nr XXXIII/232/05 Rady Gminy Michałowo z dnia 29 września 2005 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Michałowo.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2009r.

Przewodniczący Rady Gminy Michałowo

 

 Mikołaj Worona

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-12-08

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2010-09-22

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-12-08