Uchwała Rady Nr XXXIII/300/09 z dnia 2009-11-17 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie Gminy Michałowo

Data wydania 2009-11-17
Numer XXXIII/300/09
w sprawie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie Gminy Michałowo
UCHWAŁA nr XXXIII/ 300/09
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 17 listopada 2009 r.
 
       w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie Gminy Michałowo
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568,; z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 24 ust. 9a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku Nr 123, poz. 858 z 2007r Dz.U.Nr 147,poz.1033 z 2009r Dz.U.Nr 18,poz.97) uchwala się co następuje:
 
§ 1. Przedłuża się czas obowiązywania taryf określonych uchwałą Nr XXII/212/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie Gminy Michałowo do dnia 31.12.2010 r.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa i Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Michałowo

Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-11-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-12-10

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-11-30