Uchwała Rady Nr XXXIII/299/09 z dnia 2009-11-17 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Data wydania 2009-11-17
Numer XXXIII/299/09
w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 
 Uchwała nr  XXXIII/ 299 / 09
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 17 listopada 2009 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463, z 2009 r. Nr 56, poz. 458 ) zarządza się co następuje:
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie Gminy Michałowo:
1) Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art., 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 500 zł;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 700 zl;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 800 zł.

2) Od samochodów ciężarowych, o których mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
13
750
800
13
14
800
850
14
15
850
900
15
 
900
1270
 
 
Trzy osie
12
17
970
1000
17
19
1430
1500
19
21
1630
1730
21
23
1770
1800
23
25
1870
1900
25
 
1900
2000
Cztery osie i więcej
12
25
2000
2050
25
27
2090
2090
27
29
2190
2190
29
31
2290
2480
31
 
2290
2480
3) Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 1200 zł;
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 1300 zł;
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1400 zł.
4) Od ciągników siodłowych i balastowych, o których mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Dwie osie
12
18
800
900
18
25
900
1000
25
31
1000
1200
31
 
1500
1960
 Trzy osie i więcej
12
40
1500
1750
40
 
1750
2580
 
5) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) – 260 zł.

 

 
6) Od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, w zależności od liczby osi, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia, stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)
Stawka podatku (w złotych)
Nie mniej niż
Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zwieszeniem uznanym za równoważne
Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1
2
3
4
Jedna oś
12
18
150
220
18
25
180
330
25
 
330
570
Dwie osie
12
28
260
320
28
33
630
860
33
38
860
1310
38
 
1170
1720
Trzy osie i więcej
12
38
690
960
38
 
960
1300
 
7) Od autobusów, o kórych mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w zależności od ilości miejsc do siedzenia:
a) mniej niż 30 miejsc – 800 zł;
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 1000 zł.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXIII/219/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 27 listopada      2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Nr 315 poz. 3323 z 12 grudnia 2008 r.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej
 w Michałowie
Mikołaj Worona


1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
     Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
 

Metryka strony

Udostępniający: Urszula Tarasewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-11-30

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-11-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-11-30