Uchwała Rady Nr XXII/215/08 z dnia 2008-10-29 w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Michałowo

Data wydania 2008-10-29
Numer XXII/215/08
w sprawie w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Michałowo

UCHWAŁA NR XXII/215 /08

RADY GMINY W MICHAŁOWIE

z dnia 29  października 2008 r.

 

                                                      w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Michałowo

 

     Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806,z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055,  Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327) oraz art.11 ust.3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 92, poz. poz.880, Nr 96, poz.959, z 2005 r. Nr 33, poz. 289i Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 249, poz.1830)oraz M 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz.U. z 1998r poz.753)  po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Białymstoku Rada Gminy Michałowo,  uchwala, co następuje:

 

§ 1.  Wprowadza się obowiązek wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone, a nie istnieje możliwość ustalenia właściciela lub innej osoby, pod której opieką zwierzę dotąd pozostawało. ( zwierzęta bezdomne w rozumieniu art. 4 pkt. 16 Ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. 2003 Nr 106 poz. 1002 ze zmianami).

 

§ 2.  Wyłapywanie bezdomnych zwierząt ma charakter stały i przeprowadzane będzie z częstotliwością dostosowaną do potrzeb oraz posiadanych środków, na podstawie obserwacji ilości bezdomnych zwierząt znajdujących się na terenie gminy Michałowo

 

§ 3.  Wyłapywanie zwierząt będzie miało formę:

1) akcji przeszukiwania danego terenu,

 2) doraźnego wyłapania konkretnego zwierzęcia w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi, zagrożenia dla zwierząt oraz w przypadku zwierzat chorych lub rannych .

3) o przystąpieniu do wyłapywania  bezdomnych zwierząt w formie akcyjnej decyduje Wójt Gminy Michałowo przekazując do publicznej wiadomości informacje określone w § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz.753).

4) ogłoszenie, o którym mowa w ust. 3 nie obowiązuje w przypadku doraźnego wyłapywania zwierząt bezdomnych, w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi, zagrożenia dla zwierząt oraz w przypadku zwierzat chorych lub rannych. 

 

§ 4.  Zobowiązuje się Wójta  Gminy Michałowa do zawarcia umowy z podmiotem wykonującym wyłapywanie, określającej w szczególności warunki wyłapywania i dalszego  postępowania  z  wyłapanymi zwierzętami  zgodne z przepisami  ustawy o ochronie zwierząt.

 

§ 5.  Wyłapywanie bezdomnych zwierząt może się odbywać jedynie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, bez zadawania zwierzętom zbędnego cierpienia oraz stwarzania zagrożenia ich zdrowia lub życia .

§ 6.  Akcję wyłapywania zwierząt można rozpocząć po uprzednim znalezieniu wolnych miejsc w schronisku dla zwierząt  

§ 7.  Zwierzęta transportowane będą środkiem transportu przystosowanym do bezpiecznego i humanitarnego przewozu zwierząt.

§ 8.  Kosztem wyłapywania, transportu i utrzymania w schronisku bezdomnych zwierząt będą obciążani ich właściciele w przypadku ich ustalenia, w wysokości wydatków poniesionych przez gminę.

§ 9.  Zwierzęta umieszczone w schronisku w wyniku ich wyłapania będą zwracane właścicielom lub opiekunom po wykazaniu przez nich praw do zwierzęcia oraz po zwrocie kosztów o których mowa w § 8.

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy Michałowo

§ 11.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Podlaskiego

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Michałowo

 Mikołaj Worona

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-11-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-06