Uchwała Rady Nr XXII/214/08 z dnia 2008-10-29 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu przy ustalaniu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.

Data wydania 2008-10-29
Numer XXII/214/08
w sprawie w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu przy ustalaniu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.

Uchwała nr XXII/ 214/08

Rady Gminy Michałowo

z dnia 29 października 2008 r.

      w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu przy ustalaniu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 984, Nr 173, poz. 1218/,  oraz na podstawie § 2 pkt. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222, Nr 160, poz. 1343, z 2006 r. Nr 38, poz. 261, z 2008 r. Nr 73, poz. 430) uchwala się, co następuje:

 § 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie w I kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Michałowo w wysokości 1000zł

      § 2. Uzgadnia się wartość jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników niżej wymienionych jednostek organizacyjnych w wysokości do: .

           1)  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowie                       - 7zł

 2) administracji  i  obsługi   Gminnego  Przedszkola  w Michałowie     - 7 zł

 3) administracji  i  obsługi Szkoly Podstawaowej w Michałowie            - 7 zl

 4) administracji   i obsługi Gimnazjum w Michałowie                            - 7 zł

 5) Zakladu Gospdarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Michałowie     8 zł

 

     § 4. Traci moc Uchwała Nr XIV/77/2003 Rady Gminy Michałowo z dnia 05 września 2003.r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Michałowo Nr XXV/143/01 z dnia 26 czerwca 2001r w sprawie zasad wynagradzania pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Michałowo.

  § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

  § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Michałowo

Mikołaj Worona

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-11-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-06