Uchwała Rady Nr XXII/213/08 z dnia 2008-10-29 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Data wydania 2008-10-29
Numer XXII/213/08
w sprawie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XXII /213/ 08

RADY GMINY Michałowo

z dnia 29 października 2008 r.

                                                                                                                                                                                            

      w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) w związku z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Nr 180, poz. 1495), art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) Rada Gminy Michałowo uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Michałowo, świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie i podmioty posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za korzystanie z gminnego wysypiska odpadów komunalnych:

1) za wywóz odpadów komunalnych stałych niesegregowanych:

a) 1 pojemnik MGB 120 -140 -  16,50 zł (netto),

2) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych – 30,00 zł (netto) za 1m³;

3) za składowanie odpadów dopuszczonych do składowania na gminnym wysypisku odpadów komunalnych  - 280,00 zł (netto) za 1 tonę;

§ 2. Do podanych w § 1 stawek opłat należy doliczyć podatek VAT według stawek określonych ustawą o podatku od towarów i usług.

§ 3. Górne stawki opłat, wymienione w § 1 pkt 1, obniża się o 50 %, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 4. Górną stawkę opłaty wymienionej w § 1 pkt. 1 stosuje się wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy lub nie udokumentują korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący jednostką organizacyjną gminy Michałowo lub przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XII/100/07 Rady Gminy Michałowo z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 287 poz. 3369).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michałowo

 

Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-19

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-11-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-19