Uchwała Rady Nr XXII/212/08 z dnia 2008-10-29 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie Gminy Michałowo

Data wydania 2008-10-29
Numer XXII/212/08
w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie Gminy Michałowo

UchwałaNr XXII/212 /08

RADY GMINY MICHAŁOWO
z dnia 29-10-2008 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie Gminy Michałowo

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203z 2005rNr 172,poz.1441,Nr 175,poz.1457,z 2006rNr 17,poz.128,Nr 181,poz.1337, z 2007r Nr 48,poz.327,Nr 138,poz.974,Nr173,poz.1218 ) oraz art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2006 roku Nr 123, poz.858, Dz.U z 2007r Nr 147,poz.1033) oraz Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określania taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (Dz.U. z 2006 roku Nr 127, poz. 886) oraz art. 13 uchwały Nr XV/83/03 Rada Gminy Michałowo z dnia 30 października 2003 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Michałowo "uchwala się co następuje

§ 1. Ustala się na jeden rok następujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków:

1)  za 1m3 wody pobieranej z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Michałowo - 1,89 zł brutto

2)  za 1m3 ścieków wprowadzonych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Michałowo

a)  przez: gospodarstwa indywidualne ( w tym mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej oraz mieszkańców objętych Zarządem zgodnie z ustawą o własności lokali) oraz gminne jednostki i zakłady budżetowe – 2.10 zł brutto

b)  przez pozostałe podmioty - 4,63 zł brutto

§ 2. Do stawek określonych w § 1. został doliczony podatek Vat

§ 3. Taryfy, o których mowa w § 1 obowiązują od dnia 01.01.2009 r do 31.12.2009 r

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/13/06 Rady Gminy Michałowo z dnia 6 grudnia 2006 roku. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków określonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Michałowie na terenie Gminy Michałowo

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowo

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia    2009roku 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Michałowo

 Mikołaj Worona

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-06

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-11-06

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-06