Uchwała Rady Nr XXII/211/08 z dnia 2008-10-29 w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Topolany

Data wydania 2008-10-29
Numer XXII/211/08
w sprawie w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Topolany

UCHWAŁA NR XXII/211/08

RADY GMINY MICHAŁOWO

 

z dnia 29 października 2008 r.

                                                                                                                                                                                          
w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Topolany   

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Plan Odnowy Miejscowości Topolany, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Michałowo

 

Mikołaj Worona

 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-19

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-11-19

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-19