Uchwała Rady Nr XXII/216/08 z dnia 2008-10-29 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności, jak również trybu ich pobierania

Data wydania 2008-10-29
Numer XXII/216/08
w sprawie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności, jak również trybu ich pobierania

 

 

 

Uchwała Nr XXII/216/08

Rady gminy michałowo

z dnia 29 październik 2008 roku 

          w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności, jak również trybu ich pobierania

 

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 171 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218), art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 50 ust. 1,2,3,4,5,6 ustway z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz. 1001, Nr 273 poz. 2703, z 2005 r Nr 64 poz. 565, Nr 94 poz. 788, Nr 164 poz. 1366, Nr 179 poz. 1487, Nr 180 poz. 1493, z 2006 r. Nr 135 poz. 950, Nr 144 poz. 1043, Nr 186 poz. 1380, Nr 249 poz. 1831, Nr 251 poz.1844, z 2007 r. Nr 35 poz. 219, Nr 36 poz. 226, Nr 48 poz. 320, Nr 120 poz. 818 ) uchwala się co następuje:

§ 1.  1. Pomoc w formie uslug opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mogą być przyznawane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

3. Przyznanie pomocy określonej w ust. 1 i 2 winno być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego oraz zebraniem niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność przyznania pomocy.

4. Rodzaj, zakres usług, wymiar dzienny świadczonych usług, wysokość oraz tryb pobierania opłat za usługi określa się w decyzji przyznającej usługi.

§ 2. Osoby korzystające z usług określonych w § 1 świadczonych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej wg niżej podanej tabeli:

 

 

 

 

1. W przypadku osób samotnych i samotnie gospodarujących:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu okreśłonego art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy (w %)

Wysokość odpłatności miesięcznej za 1 godzinę dziennie w PLN

do 100

0

101 – 130

50

131 – 150

65

151 – 180

80

181 – 200

95

201 – 230

110

231 – 250

125

251 – 280

140

281 – 300

155

301 – 320

170

321 – 350

185

powyżej 351

200

W przypadku osób zamieszkałych z rodziną:

Dochód na osobę w stosunku do dochodu okreśłonego art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy (w %)

Wysokość odpłatności miesięcznej za 1 godzinę dziennie w PLN

do 100

0

101 – 130

60

131 – 150

75

151 – 180

90

181 – 200

105

201 – 230

120

231 – 250

135

251 – 280

150

281 – 300

165

301 – 320

180

321 – 350

195

powyżej 351

210

 

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług lub na wniosek pracownika socjalnego, osoba ta może zostać częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat na czas określonych, zwłaszcza ze względu na:

1)      zdarzenia losowe;

2)      ponoszenie wysokich kosztów leczenia i stosowania specjalnej diety;

3)      inne przyczyny zwiększające koszty utrzymania rodziny;

4)      okres, za jaki osoba może być zwolniona z odplatności nie może być dłuższy niż okres 1 roku.

§ 4. Kwoty przedstawione w tabeli w § 2 podlegają waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

§ 5. Należność za świadczone usługi opiekuńcze świadczeniobiorca opłaca gotówką lub przelewem na rzecz podmiotu świadczącego usługi w terminie określonym w decyzji.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXV/159/04 Rady Gminy w Michałowie z dnia 16 listopada 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Funkowska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2008-11-19

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2008-11-20

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2008-11-19