Uchwała Rady Nr XXXII/296/09 z dnia 2009-10-22 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Data wydania 2009-10-22
Numer XXXII/296/09
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości

Uchwała  Nr XXXII/296/09
Rady Miejskiej w  Michałowie

 z dnia 22  października  2009 roku

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,  Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 172, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  z 2006r. Nr 17, poz. 128,  Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, z 2009r. Nr 223, poz. 1458 i Nr 52, poz. 420/ oraz art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. z 2004r.  Dz.U. Nr 261 poz. 2603, z 2005r. Nr 281, poz. 2782,  Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, z 2007r. Nr 220, poz. 1600, Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218,  z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412; z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335, Nr 42, poz. 340 i Nr 98, poz. 817 ) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy:
1) Lokalu mieszkalnego nr 15 o pow. 29,47 m2 w budynku mieszkalnym położonym w Michałowie przy ul. Plac 11 Listopada 7 wraz z udziałem 30/528 w prawie własności działki oznaczonej numerem geodezyjnym 318/2 o pow. 0,1025ha;
2) Lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. 60,31 m2 w budynku mieszkalnym położonym Osiedle Bondary 7 wraz z pomieszczeniem przynależnym w piwnicy oraz udziałem 694/10000 w prawie własności działki nr 25/13 o pow. 0,1045ha i 26/12 o pow. 0,0137ha;
3) Lokalu mieszaklnego nr 4 o pow. 60,31 m2 w budyynku mieszaklnym położonym Osiedle Bondary 8 wraz z pomieszczeniem przynależnym  w piwnicy oraz udziałem 696/10000 w prawie własności działki nr 26/21 o pow. 0,1541ha;
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Michałowa do udzielenia bonifikaty od ceny        nieruchomości opisanych w § 1 w wysokości  60% wartości rynkowej nierchomości.
§ 3. Bonifikata udzielona w § 2 obejmuje cenę lokalu i udział w prawie własności gruntu.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Michałowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Przewodniczący
Rady Miejskiej w Michałowie
Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Maria Kuźma

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-10-26

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-10-26