Uchwała Rady Nr XXXII/295/09 z dnia 2009-10-22 w sprawie zmiany programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom

Data wydania 2009-10-22
Numer XXXII/295/09
w sprawie w sprawie zmiany programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom
Uchwała nr XXXII/295/09
Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 22 października 2009

          w sprawie zmiany programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759) w związku z art. 17 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz.100, Nr 273 poz. 2703; z 2005 r. Nr 64 poz. 565 z późn. Zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W programie osłonowym dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom, stanowiacym załącznik do Uchwały Nr XVIII/185/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie programu osłonowego dla Gminy Michałowo w zakresie pomocy lekowej jej mieszkańcom wprowadza się nastepujące zmiany:
pkt 5 sposobu realizacji, otrzymuje brzmienie: „Pomoc finansowa przysługuje, gdy miesięczne wydatki na zakup zleconych przez lekarza leków przekraczają kwotę 5% dochodu osoby samotnie gospodarujacej lub rodziny, a dochód tej osoby bądź dochód na osobe w rodzinie nie przekracza 300% kryterium dochodowego ustalonego w myśl art.8 ust1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Dochód rodziny ustalany jest zgodnie z art.8 ust.3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmstrzowi Gminy Michałowo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
                                                                     Mikołaj Worona
 

Metryka strony

Udostępniający: Anna Funkowska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-11-04

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-11-04

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-11-04