Uchwała Rady Nr XXXII/293/09 z dnia 2009-10-22 w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Miasta Białystok zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w związku z realizacją przez Miasto Projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”

Data wydania 2009-10-22
Numer XXXII/293/09
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Miasta Białystok zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w związku z realizacją przez Miasto Projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”
Uchwała Nr XXXII/293/09
Rady Miejskiej w MIchałowie
z dnia 22 października 2009 r.
                          w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie Gminie Miasta Białystok zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w związku z realizacją przez Miasto Projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”
Na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Michałowo porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Białystok a Gminą Michałowo w sprawie powierzenia Miastu zadania w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w związku z realizacją przez Miasto Projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej”.
§ 2. Upoważnia się Burmistrza Michałowa do podpisania porozumienia o którym mowa w § 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Michałowie
 
Mikołaj Worona
 
 
 
 
 
 
 

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-10-26

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-10-26