Uchwała Rady Nr XXXII/291/09 z dnia 2009-10-22 w sprawie zmiany uchwały Nr V/53/07 z dnia 9 marca 2007r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo

Data wydania 2009-10-22
Numer XXXII/291/09
w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/53/07 z dnia 9 marca 2007r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo
UCHWAŁA NR XXXII/291/09
Rady Miejskiej w Michałowie
 
z dnia 22 października 2009 r.
                                                                                                                                                                                          
w sprawie zmiany uchwały Nr V/53/07 z dnia 9 marca 2007r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo
   Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:
§ 1. W załaczniku Nr 1 uchwały Nr V/53/07 z dnia 9 marca 2007r w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michałowo paragraf 41 otrzymuje nastepujące brzmienie”
„§ 41.Odpady komuanlne winny być usuwane z nieruchomości z częśtotliwością zapobiegającą przepełnieniu pojemników na odpady stałe oraz powstawania zagrożenia epidemiologicznego, jednak nie rzadziej niż:
1)      dwa razy w miesiący w przypadku gospodarstw domowych powyżej 2 osób
2)      raz w miesiącu w przypadku gospodarstw domowych do 2 osób
3)      działki rekreacyjne - w okresie od 1 października do 31 marca wywóz na zgłoszenie telefoniczne w przypadku zapełnienia kontenera lub pojemnika, a w okresie od 1 kwietnia do 30 września wywóz raz w miesiącu
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Michałowie
 
Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-10-26

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-30

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-10-26