Uchwała Rady Nr XXXII/290/09 z dnia 2009-10-22 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własności

Data wydania 2009-10-22
Numer XXXII/290/09
w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo nie stanowiących jej własności
UCHWAŁA NR XXXII/290/ 09
RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE
z dnia 22 października 2009 roku
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Michałowo
nie stanowiących jej własności
 
Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r.Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206; z 2009 r. Nr 97, poz. 804) oraz art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r.Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r Nr 52, poz. 420) Rada Miejska w Michałowie uchwala, co następuje:
 
§ 1.  

1. Z budżetu Gminy Michałowo mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze Gminy. 

2.  Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej,ze szczególnym uwzględnieniem obiektów sakralnych.

§ 2. 

 Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakladów koniecznych w rozumieniu art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub innych nakladow,których celem jest ochrona i wyeksponowanie wartości zabytkowych obiektu

1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 75 % nakładów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru.

2. W przypadku gdy beneficjent na prace lub roboty budowlane przy zabytku otrzymuje również inne środki publiczne, kwota dotacji przeznaczonej z budżetu Gminy Michałowo wraz z kwotami przyznanych na ten cel innych środków publicznych nie może przekraczać 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 3.  

1. Udzielenie dotacji może nastąpić po złożeniu przez właściciela lub posiadacza zabytku wniosku w tej sprawie do Burmistrza

2. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do dnia 31 października każdego roku poprzedzającego rok na który udzielana jest dotacja.

3. Termin o którym mowa w ust. 2 nie dotyczy wniosków o dotacje na prace interwencyjne wynikające z zagrożenia zabytku.

§ 4.  
 1. Wniosek powinien zawierać:

 1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą,

 2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia,

 3) wskazanie tytułu prawnego wnioskodawcy do zabytku,

 4) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja, i termin ich wykonania,

 5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca,

 6) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem u innego organu mogącego udzielać dotacji,

 7) informację o wysokości zaangażowanych środków własnych,

 8) harmonogram i kosztorys przewidywanych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) decyzję o wpisie zabytku do rejestru zabytków,

2) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji,

3) pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia,

4) dokumentację fotograficzną obiektu.

3.  Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do uchwały.

§ 5.

 Rada Miejska w Michałowie corocznie ustala w budżecie gminy wysokość środków przeznaczonych na dotacje .

§ 6.

Dotacje przyznaje Rada Miejska na wniosek Burmistrza odrębną uchwałą, w której określa się nazwę podmotu otrzymujacego dotację,prace lub roboty , na wykonanie których przyznano dotacje oraz kwotę przyznanej dotacji.

§ 7

 1. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej z Burmistrzem określającej w szczególności:

1)zakres planowanych prac lub robót i termin ich realizacji,

2) wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności,

3)tryb kontroli wykonywania umowy, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikowych,

4) sposób i termin rozliczenia dotacji,

5) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,

6) zobowiązanie podmiotu dotowanego do stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych,

7)  pouczenie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji.

8)  pouczenie o tym, że w przypadku wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem – na mocy art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – beneficjent traci prawo otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata, licząc od dnia stwierdzenia nieprawidłowego wykorzystania dotacji.

2.  Burmistrz określi wzór umowy o udzielenie dotacji.

3.  W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i terminach określonych w umowie składa sprawozdanie z wykonania prac lub robót Burmistrzowi

4. Sprawozdanie określa:

1)      całkowity koszt zadania w okresie sprawozdawczym, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych,

2)      kserokopie faktur i rachunków,

3)       zestawienie rachunków dołączonych do sprawozdania, nazwy wydatku oraz jego kwoty z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek lub fakturę, oraz nazwy wystawcy rachunku lub faktury,

4)       protokół odbioru przez właściwe służby konserwatorskie przeprowadzonych prac lub robót oraz przedstawiciela Burmistrza protokół z wyboru wykonawcy sporządzony zgodnie z wymogami ustawy - prawo zamówień publicznych,

5)      oświadczenie o zgodności dołączonych danych ze stanem faktycznym wraz z pouczeniem o odpowiedzialności z art. 233 Kodeksu karnego.

§ 8
 

 Burmistrz dokonuje kontroli prawidłowości realizacji zleconego zadania.

1.Czynności kontrolnych dokonuje komisja działająca z  upoważnienia Burmistrza w co najmniej 3 osobowym składzie.

2. Zakres kontroli obejmuje:

1) wykonanie zadania zgodnie z umową,

2) udokumentowanie zrealizowanego zadania,

3) przeznaczenie i wykorzystanie środków otrzymanych z budżetu gminy.

3. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.

 

§ 9.

Burmistrz prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach oraz informuje inne organy uprawnione do udzielenia dotacji na prace lub roboty budowlane przy zabytkach o dotacjach przyznanych przez Radę Miejską w Michałowie.

§ 10.

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa

§ 11.

 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie

                                                                                      Mikołaj Worona

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Jolanta Narolewska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-10-26

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-10-26