Uchwała Rady Nr XXXII/289/09 z dnia 2009-10-22 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie miasta Michałowo

Data wydania 2009-10-22
Numer XXXII/289/09
w sprawie w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie miasta Michałowo
UCHWAŁA NR XXXII/289/09
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 22 października 2009 r.
                                                                                                                                                                                          
w sprawie nabycia nieruchomości położonej w obrębie miasta Michałowo
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz 2603, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1601, Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 42 poz. 335) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wyrazić zgodę na nabycie przez Gminę Michałowo od Powiatu Białostockiego nieruchomość zabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 283 o pow. 1,6518 ha położoną w Michałowie przy ul. Gródeckiej za kwotę nie większą niż 1 100 000 zł.
§ 2.  Wyrazić zgodę na zasadzie art. 453 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 z późn. zm )  na zamianę świadczenia polegającego na zapłacie ceny zakupu  nieruchomości wskazanej w § 1 na świadczenie polegające na wykonaniu na rzecz Powiatu Białostockiego remontu dróg powiatowych w technologii utrwalenia powierzchniowego w następującym zakresie:
1) Nr 1466 B Ochremowicze - Małynka - Potoka - Hieronimowo - Kazimierowo – Michałowo na odcinku Hieronimowo Potoka Hożna w roku 2010 –  za kwotę nie  większą niż 520 000 zł
2) Nr 1462 B Barszczewo - droga 686 – w roku 2010 –   za kwotę nie większą niż 300 000 zł
3) Nr 1465 B Suszcza – Bindziuga w roku 2010 –  za kwotę nie większą niż 280 000 zł
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Przewodniczący
Rady Miejskiej w Michałowie
 
Mikołaj Worona

Metryka strony

Udostępniający: Elżbieta Rosińska

Wytwarzający/odpowiadający: Maciej Woźniewski

Wprowadzający: Maciej Woźniewski

Data wprowadzenia: 2009-10-26

Modyfikujący: Maciej Woźniewski

Data modyfikacji: 2009-10-26

Opublikował: Maciej Woźniewski

Data publikacji: 2009-10-26